Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Numer i nazwa Osi priorytetowej: RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki

Numer i nazwa Działania: RPWM.02.04.00 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego

Numer i nazwa Poddziałania: RPWM.02.04.01 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konkursowe

Nr Priorytetu Inwestycyjnego: 10iv – Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami

Projekt realizowany w ramach inteligentnych specjalizacji: Drewno i meblarstwo

Projekt obejmuje program współpracy T4 (technikum nr 4)z otoczeniem społeczno-gospodarczym jak również kształtowania u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy. W odpowiedzi na wskazane problemy i potrzeby w diagnozie, projekt polegać będzie na zmodernizowaniu metod i treści kształcenia i szkoleń do zapotrzebowania rynku pracy(model III)oraz podniesieniu umiejętności i kompetencji oraz uzyskania kwalifikacji zawodowych przez uczniów i  nauczycieli/lki(Model I i II),kompetencji kluczowych i umiejętności przez uczniów i nauczycieli/lki(typ IV) oraz kompetencji miękkich ułatwiających wejście na rynek pracy/kontynuację nauki w celu skierowania go na staż zawodowy oraz kursy i szkolenia. W ramach projektu zmodernizowane zostaną 3 programy nauczania w zawodach technik technologii drewna technik architektury krajobrazu i technik budownictwa. W ramach projektu pracownie szkoły zostaną wyposażone w zarekomendowane przez przedsiębiorców pomoce dydaktyczne. 32 nauczycieli zostanie skierowanych na szkolenia których poszczególne tematy zostały wskazane przez pracodawców z regionu. 20 nauczycieli odbędzie również staż zawodowy u lokalnych pracodawców. Projekt przyczyni się do poprawy jakości kształcenia  zawodu poprzez dostosowanie wyposażenia pracowni kształcenia zawodowego do wymogów pracodawców oraz poprzez wsparcie 32 nauczycieli w zakresie aktualizacji wiedzy i umiejętności zawodowych. Projekt polega również na przeszkoleniu uczniów w zakresie kompetencji i kwalifikacji zawodowych i kluczowych oraz umożliwienia im odbycia stażu w okresie od 01.09.2019r. do 31.12.2021r.Działania będą stanowiły uzupełnienie działań prowadzonych przed rozpoczęciem realizacji projektu przez szkołę. Skala działań prowadzonych przed rozpoczęciem realizacji  projektu nie ulegnie zmniejszeniu w stosunku do skali działań prowadzonych przez szkołę w okresie 12 mc poprzedzających rozpoczęcie projektu.

Wartość projektu ogółem  2087 709,62ZŁ

Wkład Unii Europejskiej 1 878 936,02 zł