Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Numer i nazwa Osi priorytetowej: RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki

Numer i nazwa Działania: RPWM.02.04.00 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego

Numer i nazwa Poddziałania: RPWM.02.04.01 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konkursowe

Nr Priorytetu Inwestycyjnego: 10iv – Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami

Projekt realizowany w ramach inteligentnych specjalizacji: Drewno i meblarstwo

Projekt zakłada współpracę szkoły z otoczeniem społeczno – gospodarczym w zakresie modernizacji metod i treści kształcenia i szkolenia z dostosowaniem do zapotrzebowania rynku pracy, doposażenia bazy dydaktycznej oraz doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli kształcenia zawodowego z ZSB.W ramach projektu zmodernizowane zostaną 3 programy nauczania w zawodach  technik technologii drewna, technik architektury krajobrazu, technik budownictwa.  W ramach projektu pracownie szkoły zostaną wyposażone w zarekomendowane przez przedsiębiorców sprzęty. 20 nauczycieli kształcenia zawodowego zostanie skierowanych na szkolenia, których poszczególne tematy zostały zarekomendowane przez pracodawców regionalnych. 5 nauczycieli odbędzie również staż zawodowy u lokalnych pracodawców. Projekt przyczyni się do poprawy jakości kształcenia zawodowego poprzez dostosowanie wyposażenia pracowni kształcenia zawodowego do wymogów pracodawców oraz poprzez wsparcie 20 nauczycieli w zakresie aktualizacji wiedzy i umiejętności zawodowych. Projekt  polega również na przeszkoleniu uczniów w zakresie kompetencji i kwalifikacji zawodowych oraz umożliwienia im odbycia stażu w okresie od 01.09.2018r. do 31.12.2019r.

Wartość projektu ogółem  1 036 922,65 zł

Wkład Unii Europejskiej 881 384,25 zł

Regulamin rekrutacji