Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Numer i nazwa Osi priorytetowej: RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki

Numer i nazwa Działania: RPWM.02.04.00 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego

Numer i nazwa Poddziałania: RPWM.02.04.01 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konkursowe

Nr Priorytetu Inwestycyjnego: 10iv – Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami

Projekt realizowany w ramach inteligentnych specjalizacji: Drewno i meblarstwo

Projekt zakłada współprace Zespołu Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej w Olsztynie z otoczeniem społeczno – gospodarczym w zakresie modernizacji metod i treści kształcenia i szkolenia do zapotrzebowania rynku pracy, doposażenia bazy dydaktycznej oraz doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych  nauczycieli kształcenia zawodowego. W ramach projektu zmodernizowanych zostanie 5 programów nauczania dla kierunku nauczania w zawodzie technik geodeta, technik technologii drewna, technik urządzeń sanitarnych, technik architektury krajobrazu, technik budownictwa. W ramach projektu pracownie szkoły zostaną wyposażone w zarekomendowane przez przedsiębiorców sprzęty. Siedemnastu nauczycieli kształcenia zawodowego zostanie skierowanych na szkolenia, których poszczególne tematy zostały zarekomendowane przez pracodawców regionalnych. Ośmiu  nauczycieli odbędzie również staż zawodowy u lokalnych pracodawców.

Projekt przyczyni się do poprawy jakości kształcenia zawodowego poprzez dostosowanie wyposażenia pracowni kształcenia zawodowego do wymogów pracodawców oraz poprzez wsparcie 20 nauczycieli w zakresie aktualizacji wiedzy i umiejętności zawodowych w okresie od 01.06.2017r. do 31.03.2019r.

Wartość projektu ogółem  1 327 966,44 zł

Wkład Unii Europejskiej 1 128 771,47 zł