Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Numer i nazwa Osi priorytetowej: RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki

Numer i nazwa Działania: RPWM.02.04.00 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego

Numer i nazwa Poddziałania: RPWM.02.04.01 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego projekty konkursowe

Nr Priorytetu Inwestycyjnego: Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami

Projekt realizowany w ramach inteligentnych specjalizacji:

– Drewno i meblarstwo

Projekt zakłada realizację programu współpracy szkoły z otoczeniem społeczno -gospodarczym,  które zgodnie z przeprowadzoną diagnozą oraz porozumieniem szkoły
z pracodawcami regionalnymi, polega na przeszkoleniu uczniów w zakresie kompetencji miękkich i kwalifikacji zawodowych: operator koparko – ładowarki, operator wózków widłowych, spawanie metodą TIG/MAG, nowoczesne technologie pomiarowe w branży geodezyjnej i budowlanej, geodezyjne projektowanie obszarów wiejskich i miejskich,
eco design, kurs obsługi maszyn sterowanych numerycznie CNC.

Po zakończonym cyklu szkoleń uczniowie będą skierowani na staż do pracodawcy z branży,
w której się kształcą. Celem projektu jest stworzenie możliwości zdobycia kwalifikacji, kompetencji i doświadczenia zawodowego, a tym samym zwiększenie zatrudnialności uczniów Technikum Nr 4 w Olsztynie kształconych w zawodzie technik budownictwa, technik architektury krajobrazu, technik geodeta, technik technologii drewna, technik drogownictwa w okresie od 01.2017 r. do 09.2018 r.

Działania w projekcie zostaną uzupełnione wsparciem nauczycieli kształcenia zawodowego Technikum Nr 4, które polegać będzie na dostosowaniu wiedzy i umiejętności nauczycieli do standardów występujących w rzeczywistych warunkach pracy w danym przedsiębiorstwie poprzez realizację kursów, szkoleń i staży zawodowych podnoszących kwalifikacje i umiejętności oraz szkoleń w zakresie kompetencji miękkich.

Wartość projektu ogółem 876 893,20 zł

Wkład Unii Europejskiej 745 359,22 zł