• Bez kategorii

Kurs -sporządzanie kosztorysów oraz przygotowanie dokumentacji przetargowej

 

B.30. Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej

 

Kwalifikacja B.30. Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej to jedna z trzech kwalifikacji potrzebna do uzyskania tytułu technika budownictwa i technika drogownictwa.

 

 Czas trwania kursu w systemie zaocznym: 4 miesiące 

 Czas trwania kursu w systemie wieczorowym: 5 miesiące

 Adresaci kursu: Osoby pełnoletnie

 Cele szkolenia:

 Absolwent kursu będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 

 W ramach sporządzania kosztorysów:

 ·         rozróżniania rodzajów kosztorysów oraz przestrzegania zasad ich sporządzania;

 ·         posługiwania się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania odbioru robót; korzystania z katalogów nakładów rzeczowych i publikacji cenowych do kosztorysowania robót budowlanych;

 ·         sporządzania przedmiaru i wykonywania obmiaru robót budowlanych;

 ·         ustalania założeń do kosztorysowania; sporządzania kosztorysów inwestorskich, zamiennych i powykonawczych;

 ·         stosowania programów komputerowych do sporządzania kosztorysów;

 

 w ramach przygotowania dokumentacji przetargowej:

 

 ·         przestrzegania zasad i trybu udzielania zamówień publicznych;

 ·         rozróżniania dokumentów przetargowych;

 ·         posługiwania się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania
i odbioru robót oraz specyfikacjami istotnych warunków zamówienia;

 ·         korzystania z publikacji cenowych do szacowania wartości zamówienia;

 ·         przestrzegania zasad sporządzania specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

 ·         przygotowania i dokumentowania dokumentacji przetargowej;

 ·         sporządzania oferty na roboty budowlane.

 

 Miejsce szkolenia:

 

 ·         Zajęcia teoretyczne – Zespół Szkół Budowlanych w Olsztynie;

 ·         Zajęcia praktyczne – Warsztaty Szkolne Zespołu Szkół Budowlanych w Olsztynie;

 ·         Część zajęć teoretycznych prowadzona będzie metodą e-learingową.

 

 Rezultaty szkolenia: 

  ·         Zaświadczenie o ukończeniu kursu;

 ·         absolwent kursu kwalifikacyjnego B.30. Sporządzanie kosztorysów i przygotowywanie dokumentacji przetargowej, po potwierdzeniu kwalifikacji B.18. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich i B.33. Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik budownictwa po uzyskaniu wykształcenia średniego (Europass w języku angielskim).

 

 Dokumenty do pobrania

 

Skip to content