Statut schronisko 2015

0 Comments

 STATUT

SZKOLNEGO SCHRONISKA MŁODZIEŻOWEGO SEZONOWEGO NR 4

W OLSZTYNIE

 

TEKST UJEDNOLICONY OPRACOWANO NA PODSTAWIE:

uchwały Nr XII/167/11 Rady Miasta Olsztyna z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie utworzenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego Sezonowego Nr 4, nadania mu statutu oraz zmiany struktury Zespołu Szkół Budowlanych w Olsztynie imienia Żołnierzy Armii Krajowej w Olsztynie,

– uchwały nr 11/2012/2013 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej w Olsztynie z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w Statucie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego Sezonowego Nr 4 w Olsztynie, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej w Olsztynie.

SPIS TREŚCI:

 

 

ROZDZIAŁ 1. – Postanowienia ogólne …………………………………………….. – 3

 

ROZDZIAŁ 2. – Cele i zadania Schroniska ……………………………………….. –  4

 

ROZDZIAŁ 3. – Kompetencje dyrektora i zakres zadań pozostałych 

                               pracowników Schroniska ……………………………………….. –  4

 

ROZDZIAŁ 4. – Sprawy organizacyjne i finansowe  Schroniska ………………… – 5

 

ROZDZIAŁ 5. – Prawa i obowiązki  dzieci i młodzieży oraz innych osób

                             korzystających ze Schroniska …………………………………… –  8

 

ROZDZIAŁ 6. – Postanowienia końcowe ………………………………………….  –  9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ 1.

Postanowienia ogólne

 § 1

 

 1. Szkolne Schronisko Młodzieżowe Sezonowe Nr 4 w Olsztynie zwane dalej „Schroniskiem” jest publiczną placówką oświatowo-wychowawczą i wchodzi w skład Zespołu Szkół Budowlanych  im. Żołnierzy Armii Krajowej w Olsztynie przy ul. Żołnierskiej15, zwanego dalej „Zespołem”.
 2. Schronisko korzysta z pomieszczeń i majątku Bursy Nr 4.
 3. Pracownikami Schroniska są pracownicy Bursy Nr 4.
 4. Schronisko  jest jednostką budżetową i działa na podstawie:

1)     ustawy z dnia 7 września 1991 roku  o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 r. z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”,

2)     ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.),

3)     ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013r. poz. 595 z późn. zm.),

4)     ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.),

5)     rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 marca 2005r. w sprawie ramowych statutów placówek publicznych (Dz. U. Nr 52, poz. 466),

6)      rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia  12 maja 2011r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (Dz. U. z 2011r.  Nr 109 poz. 631) .),

7)     przepisów wykonawczych do ww. ustaw.

 1. Organem prowadzącym Schronisko jest Miasto Olsztyn.
 2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty.
 3. Schronisko jest placówką sezonową czynną w okresie ferii letnich i zimowych oraz w dniach wolnych od nauki szkolnej.
 4. Szczegółowe zasady organizacji i sposób korzystania ze Schroniska określa Regulamin Schroniska, opracowany przez dyrektora Schroniska.

 

§ 2

 

1.   Nazwa Schroniska brzmi: „Zespół Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej w Olsztynie, Szkolne Schronisko Młodzieżowe Sezonowe Nr 4 w Olsztynie”.

2.   Na pieczęciach  może być używany skrót nazwy w brzmieniu: „Szkolne Schronisko Młodzieżowe Sezonowe Nr 4 w Olsztynie”.

3.   Na budynku umieszcza się trójkątną tablicę o wymiarach 60 cm x 60 cm x 60 cm z napisem: „Szkolne Schronisko Młodzieżowe Sezonowe Nr 4 w Olsztynie” wykonanym dużymi białymi literami na zielonym tle.

 

 

 

 

ROZDZIAŁ 2.

Cele i zadania Schroniska

§ 3

1.     Celem Schroniska jest upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży  krajoznawstwa i różnych form turystyki  jako aktywnych form wypoczynku,  zapewnienie uczniom taniego noclegu, opieki wychowawczej oraz informacji krajoznawczo-turystycznej.

2.     Do zadań Schroniska należy w szczególności:

1)     popularyzowanie   krajoznawstwa i różnych  form turystyki jako aktywnych form wypoczynku,

2)     prowadzenie poradnictwa i informacji krajoznawczo-turystycznej,

3)     zapewnienie dzieciom i młodzieży oraz ich opiekunom tanich miejsc noclegowych,

4)        zapewnienie opieki i wychowania dzieciom i młodzieży przebywającym w Schronisku,

5)        umożliwienie odbywania zajęć praktycznych i praktyk zawodowych uczniom i słuchaczom ZSB jak również uczniom i studentom innych szkół.

3.     Schronisko  realizuje swoje zadania, w szczególności poprzez:

1)     kształtowanie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci i młodzieży,

2)     pomoc w organizacji różnych form wypoczynku, 

3)        promocję Miasta Olsztyn oraz regionu Warmii i Mazur,

4)        współpracę z innymi szkolnymi schroniskami młodzieżowymi i szkołami.

 

 

 

ROZDZIAŁ 3.

Kompetencje dyrektora i zakres zadań pozostałych pracowników Schroniska

 

§ 4

 

1.       Dyrektorem Schroniska jest Dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej w Olsztynie.

2.       Do zadań Dyrektora należy w szczególności:

1)      kierowanie działalnością Schroniska,

2)      reprezentowanie Schroniska na zewnątrz,

3)      tworzenie planów finansowych Schroniska,

4)      dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym i odpowiadanie za ich prawidłowe wykorzystanie,

5)      opracowanie regulaminu Schroniska,

6)      opracowanie  planu pracy Schroniska,

7)      ustalanie i przydzielanie szczegółowego zakresu czynności poszczególnym pracownikom,

8)      kontrola wykonywania obowiązków przez pracowników,

9)      zapewnienie zakwaterowanym w Schronisku właściwej opieki i warunków bezpieczeństwa,

10)   zapewnienie odpowiednich warunków zgodnie z  obowiązującymi przepisami w zakresie stanu sanitarnego pomieszczeń i otoczenia oraz bhp i ppoż,

11)   zatrudnianie i zwalnianie pracowników,

12)   przyznawanie nagród oraz wymierzanie kar porządkowych pracownikom,

13)   przygotowywanie propozycji opłat za korzystanie z miejsc noclegowych w Schronisku przez dzieci i młodzież oraz ich opiekunów w celu ustalenia ich przez organ prowadzący Schronisko,

14)   ustalanie – po zatwierdzeniu przez Prezydenta Olsztyna – opłat za korzystanie z usług Schroniska przez osoby, o których mowa w § 6 ust.2,

15)   określanie wysokości odszkodowania i sposób zapłaty za powstałe z winy korzystających ze Schroniska zniszczenia.

3.       Dyrektor jest odpowiedzialny za:

1)      całokształt działalności Schroniska,

2)      prawidłową gospodarkę finansową Schroniska,

3)      mienie ruchome i nieruchome Schroniska,

4)      przestrzeganie przepisów szczegółowych dotyczących Schronisk.

 

§ 5

 

1.     Obsługę  administracyjno-obsługową  zapewnia Zespół Szkół Budowlanych.

2.      Do zadań pracowników administracyjnych Schroniska należy:

1)     prowadzenie spraw finansowo-księgowych Schroniska,

2)     ścisłe egzekwowanie przestrzegania przez turystów postanowień statutu
i regulaminu Schroniska,

3)     przyjmowanie rezerwacji indywidualnych i zbiorowych, prowadzenie innej korespondencji Schroniska,

4)     przyjmowanie osób przybywających na noclegi, rejestrowanie ich w księdze meldunkowej,

5)     informowanie osób nocujących o walorach turystycznych i krajoznawczych regionu, usługach prowadzonych przez Schronisko i pomoc w organizowaniu pobytu,

6)     pomoc w rozwiązywaniu problemów i załatwianiu spraw związanych
z zakwaterowaniem,

7)     przyjmowanie zaliczek i opłat za usługi Schroniska i prowadzenie ich ewidencji,

8)     prowadzenie magazynu, w tym depozytu  Schroniska,

9)     egzekwowanie odszkodowań za uszkodzenia i zniszczenia przez turystów sprzętu
i urządzeń Schroniska,

10)udostępnienie na życzenie osób korzystających z usług Schroniska książki życzeń i zażaleń.

3.     Do zadań  pracowników obsługi należy w szczególności:

1)     dbanie o stan higieniczno-sanitarny obiektu,

2)     dbanie o bezpieczeństwo osób i mienia,

3)     wykonywanie napraw bieżących i drobnych remontów.

4.     Szczegółowy zakres obowiązków określają zakresy czynności pracowników.

5.     (uchylony)

 

 

ROZDZIAŁ 4.

Sprawy organizacyjne i finansowe  Schroniska

 

§ 6

 

1.     Prawo do korzystania ze Schroniska przysługuje dzieciom i młodzieży szkolnej, studenckiej, nauczycielom i wychowawcom oraz członkom Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych  i Międzynarodowej Federacji Schronisk Młodzieżowych.

2.     Z noclegu w Schronisku mogą korzystać  inne osoby w przypadku wolnych miejsc.

 

§ 7

 

 1. Gospodarka finansowa Schroniska prowadzona jest na zasadach określonych
  w ustawie o finansach publicznych i innych aktach wykonawczych do w/w ustawy.
 2. Za świadczone przez Schronisko usługi pobiera się opłaty, których wysokość określa organ prowadzący Schronisko  na wniosek dyrektora Schroniska.
 3. W przypadku pobytów wielodniowych:

1)          grup zorganizowanych,

2)          stałych klientów,

3)          przedstawicieli firm przebywających na zaproszenie Zespołu w celach szkoleniowych

oraz potrzeb promocyjnych (w tym przypadku imprez organizowanych i współorganizowanych przez Zespół) dyrektor Szkolnego Schroniska Młodzieżowego Sezonowego Nr 4 może udostępnić miejsca w schronisku nieodpłatnie.

 

§ 8

 

 

 1. Schronisko prowadzi działalność w okresie ferii letnich i zimowych oraz w dniach wolnych od nauki szkolnej.
 2. Schronisko dysponuje 150 miejscami noclegowymi w okresie ferii letnich i zimowych  oraz  50miejscami noclegowymi w dniach wolnych od nauki szkolnej.
 3. Doba w Schronisku trwa od godziny 13.00 do godz. 10.00 dnia następnego (w okresie pozaferyjnym od 17.00).
 4. Przyjmowanie osób w Schronisku odbywa się od 13.00 do 21.00 (w okresie pozaferyjnym od 17.00).

 

§ 9

 

1.     Rezerwacji miejsc noclegowych mogą dokonywać pracownicy Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych, opiekunowie grup zorganizowanych, indywidualni turyści, w tym: członkowie PTSM i Międzynarodowej Federacji Schronisk Młodzieżowych oraz inne osoby w przypadku wolnych miejsc.

2.     Pierwszeństwo rezerwacji miejsc w Schronisku mają grupy dzieci i młodzieży szkolnej.

3.     Kierownik grupy wycieczkowej i opiekunowie zobowiązani są nocować w Schronisku razem z uczestnikami, w przeciwnym wypadku grupa nie może być przyjęta do Schroniska.

 

§ 10

 

1.     Schronisko prowadzi księgę meldunkową osób korzystających ze Schroniska.

2.     Do księgi meldunkowej wpisuje się z zastrzeżeniem ust. 3, w szczególności:

1)     imię i nazwisko osoby korzystającej z noclegu oraz miejsce zamieszkania,

2)     numer legitymacji szkolnej lub dowodu osobistego,

3)     datę zakwaterowania i ilość udzielonych noclegów,

3.     W przypadku wycieczek i imprez grupowych do księgi meldunkowej, o której mowa w ust. 1 wpisuje się imię i nazwisko kierownika wycieczki oraz miejsce zamieszkania, a także numer jego dowodu osobistego i czas pobytu w Schronisku. Do księgi meldunkowej dołącza się listę uczestników wycieczki która zawiera dane, o których mowa w ust. 2 pkt  1 i 2,

4.       Zameldowania dokonuje się na podstawie ważnego dokumentu tożsamości osoby meldowanej.

5.       Rezerwacji w Schronisku dokonuje się wg. następujących zasad:

1)     rezerwacje są przyjmowane wg kolejności zgłoszeń z uwzględnieniem pierwszeństwa dla dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów,

2)      rezerwacje noclegów przyjmowane są od osób listownie, telefonicznie, faxem lub pocztą elektroniczną,

3)      osoby indywidualne są przyjmowane bezpośrednio w Schronisku lub mogą dokonywać wcześniejszej rezerwacji bez konieczności wpłacania zaliczki,

4)      rezerwacje grup powyżej 10 osób muszą być potwierdzone pisemnie, telegraficznie faxem lub e-mailem z podaniem dokładnej daty pobytu, ilości uczestników, adresu i nazwy organizatora,

5)      rezerwacja jest ważna po wpłaceniu, przekazem pocztowym lub przelewem na konto Schroniska, zaliczki w wysokości  25% kosztów planowanego pobytu,

6)      w przypadku nie dotrzymania terminu wpłaty zaliczki, dyrektor Schroniska może zamówienie anulować,

7)      w uzasadnionych przypadkach dyrektor Schroniska może odstąpić od zasad określonych w pkt  5-6.

6.                   Szczegółowe zasady organizacji i sposób korzystania z usług Schroniska określa Regulamin Schroniska, opracowany przez dyrektora.

 

 

§ 11

 

1.       Schronisko zapewnia:

1)     pokoje mieszkalne wyposażone w:

a)        tapczany lub łóżka,

b)       kołdry lub koce,

c)        bieliznę pościelową,

d)       szafy ubraniowe i wieszaki,

e)        stół, szafki nocne i półki,

f)        krzesła (po 1 na osobę),

g)       lustro i kosz na śmieci,

2)     WC i łazienki wyposażone w umywalki z lustrem, natryski z bieżącą zimną i ciepłą wodą przez całą dobę,

3)     pomieszczenie do przechowywania bagażu i sprzętu turystycznego oraz suszenia odzieży,

4)     kuchnie samoobsługowe i jadalnie wyposażone w sprzęt kuchenny i stołówkowy,

5)     świetlice wyposażone w telewizor, radio, magnetofon sprzęt wideo oraz inny sprzęt do gier i zabaw,

6)     apteczkę zaopatrzoną w leki i artykuły sanitarne,

7)     ekspozycje i materiały informacyjne o regionie,

8)     biblioteczkę krajoznawczą i materiały informacyjne umożliwiające projektowanie tras turystyczno-krajoznawczych, w oparciu o istniejącą bazę Szkolnych Schronisk Młodzieżowych na terenie całego kraju,

9)     informacje turystyczne, zapewniające dostęp do niezbędnych telefonów, informacji o rozkładzie komunikacji publicznej oraz dostępnej bazie żywieniowej, a także informacje o lokalizacji obiektów kulturalnych i sportowych wraz z bieżącą ofertą,

10)w miejscu ogólnie dostępnym: statut i regulamin Schroniska, cennik opłat za usługi oraz książkę życzeń i zażaleń.

2.       Schronisko, na zgłoszone zapotrzebowanie i za oddzielną opłatą, może organizować wyżywienie oraz inne usługi związane z obsługą nocujących osób.

 

§ 12

 

Schronisko ponosi odpowiedzialność wyłącznie za przedmioty wartościowe i pieniądze oddane do depozytu Schroniska.

 

 

ROZDZIAŁ 5.

 

Prawa i obowiązki  dzieci i młodzieży oraz innych osób korzystających ze Schroniska

 

§ 13

 

Dzieci i młodzież oraz inne osoby przebywające w Schronisku  mają prawo do:

1)     warunków pobytu w Schronisku  zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej lub psychicznej oraz ochronę i poszanowanie ich godności, równości i zasad tolerancji,

2)     korzystania z pomieszczeń Schroniska, sprzętów, urządzeń rekreacyjno-sportowych w obecności  opiekuna wycieczki,

3)     dostępu do informacji kulturalno- turystycznej, a także do pomocy ze strony pracowników w zakresie zadań Schroniska,

4)     życzliwego, podmiotowego traktowania przez wszystkich pracowników Schroniska i innych turystów korzystających z usług Schroniska,

5)     swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących  oczekiwań oraz oferty Schroniska, jeśli nie naruszają tym dobra innych osób,

6)     składania skarg w przypadku naruszenia praw dziecka.

 

§ 14

 

1.     W przypadku naruszenia praw dziecka, skargi mogą być składane pisemnie lub ustnie (dyrektor lub wyznaczony przez niego pracownik sporządza ze zdarzenia  protokół, który podpisuje pokrzywdzony i świadkowie) przez ucznia lub jego rodzica (opiekuna) do dyrektora Schroniska.

2.     Dyrektor rozpatruje skargę i udziela niezwłocznie skarżącemu  odpowiedzi na piśmie o sposobie jej załatwienia. W przypadkach szczególnie uzasadnionych termin udzielenia odpowiedzi o sposobie załatwienia skargi może zostać przedłużony do 30 dni.

3.     W terminie 7 dni od dnia otrzymania odpowiedzi zainteresowany może odwołać się do Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty.

 

§ 15

 

Obowiązkiem przebywających w Schronisku jest:

1)      przestrzeganie zasad współżycia społecznego, szanowanie przekonań i poglądów innych ludzi, dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych,

2)      kulturalne zachowanie się w Schronisku i poza nim, dbanie o piękno mowy ojczystej, przeciwstawianie się przejawom brutalności i wulgarności,

3)      przestrzeganie statutu Schroniska i  regulaminu Schroniska, podporządkowanie się zaleceniom pracowników i zarządzeniom dyrektora,

4)      troszczenie się o mienie i estetyczny wygląd Schroniska, utrzymanie czystości i porządku na terenie pomieszczeń, w przypadku wyrządzenia szkody naprawienie lub pokrycie kosztów jej naprawy,

5)      uiszczenie opłat przewidzianych za pobyt w Schronisku zgodnie z cennikiem.

 

§ 16

 

W Schronisku obowiązuje zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu oraz innych substancji chemicznych i ich mieszanin szkodliwych dla zdrowia.

 

 

 

ROZDZIAŁ 6.

 

Postanowienia końcowe

 

§ 17

 

Schronisko może współpracować z Polskim Towarzystwem Schronisk Młodzieżowych oraz innymi stowarzyszeniami i organizacjami według zasad określonych w ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz.U. z 2004 r. Nr 256,  poz.2572 z późn. zm.).

 

 

 

 

 

Skip to content