statut bursa 2015

0 Comments

Załącznik  do Uchwały Nr VIII/90/11 Rady Miasta

Olsztyn z dnia 29 marca 2011 roku

 

  

 

 

STATUT

BURSY  Nr 4

w  OLSZTYNIE

  

 

 

TEKST UJEDNOLICONY OPRACOWANO NA PODSTAWIE:

uchwały Nr XVI/194/99 Rady Miejskiej w Olsztynie z dnia 31 sierpnia 1999 r. w sprawie określenia struktury organizacyjnej Zespołu Szkół Budowlanych w Olsztynie,

– uchwały nr 11/2013/2014 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowejw Olsztyniez dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie zmian w Statucie Bursy Nr 4 w Olsztynie,

– uchwały nr 21/2013/2014Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowejw Olsztyniez dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian w Statucie Bursy Nr 4 w Olsztynie.

 

 

  

SPIS TREŚCI:                                                                                                    strona

 

 

ROZDZIAŁ 1 – Postanowienia ogólne……………………………………… 3

ROZDZIAŁ 2 – Inne informacje o Bursie…………………………………. 3

ROZDZIAŁ 3 – Cele i zadania Bursy………………………………………. 4

ROZDZIAŁ 4 – Organy Bursy……………………………………………….. 5

ROZDZIAŁ 5 – Organizacja Bursy …………………………………… 8

ROZDZIAŁ 6 – Pracownicy Bursy………………………………………….. .9

ROZDZIAŁ 7 – Wychowankowie Bursy i zasady rekrutacji ………. 11

ROZDZIAŁ 8 – Postanowienia końcowe………………………………….. 14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ 1.

 

POSTANOWIENIA  OGÓLNE

 

§ 1

 

1.    Bursa Nr 4, zwana dalej „Bursą” jest placówką publiczną zapewniającą opiekę                     i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania.

2.    Siedziba Bursy mieści się w Olsztynie przy ul. Żołnierskiej 15 i wchodzi w skład Zespołu Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej z siedzibą  w Olsztynie przy                       ul. Żołnierskiej 15.

3.    Organem prowadzącym Bursę jest Miasto  Olsztyn.

4.    Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty.

5.    Bursa jest jednostką budżetową. Zasady gospodarki finansowej określają odrębne przepisy.

6.    Z pomieszczeń i majątku Bursy korzysta Szkolne Schronisko Młodzieżowe Sezonowe     Nr 4.

7.    Ilekroć w treści niniejszego statutu jest mowa bez bliższego określenia o:

1)      Bursie lub placówce – należy przez to rozumieć Bursę  Nr 4 w Olsztynie,

2)      Zespole – należy przez to rozumieć Zespół Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej,

3)      ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn.zm.),

4)      statucie – należy przez to rozumieć statut Bursy  Nr 4 w Olsztynie,

5)      dyrektorze  lub dyrektorze Bursy – należy przez to rozumieć dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej w Olsztynie,

6)      zespole wychowawców– należy przez to rozumieć ogół pracowników pedagogicznych Bursy,

7)      rodzicach – należy przez to rozumieć także opiekunów prawnych wychowanka.

8.    Bursie nadaje imię organ prowadzący na wspólny wniosek rady pedagogicznej                     i samorządu wychowanków.

 

 §  2

 

Na pieczęciach oraz tablicy urzędowej ustalona nazwa Bursy używana jest w pełnym brzmieniu: „Zespół  Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej w Olsztynie, Bursa Nr  4 w Olsztynie”.

 

 

ROZDZIAŁ 2.

 

INNE INFORMACJE O BURSIE

 

§ 3

1.       Bursa zapewnia opiekę i wychowanie uczniom gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych dla  młodzieży, w tym  uczniom  wymagającym  stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy  i wychowania, w wieku do 24 lat.

2.         Dla realizacji celów statutowych Bursa korzysta z bazy Zespołu.

 

3.      Bursa nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe przedmioty i dokumenty należące do wychowanków.

4.      W celu zapewnienia bezpiecznych warunków wychowania i opieki budynek bursy i teren wokół niej objęte są nadzorem kamer CCTV oraz Systemem Automatycznego Sterowania Pożarem (SASP).

 

 

ROZDZIAŁ 3.

 

CELE I ZADANIA BURSY

 

§  4

Celem działalności Bursy jest w szczególności:

1)      zapewnienie wychowankom całodobowej opieki wychowawczej w okresie kształcenia poza miejscem stałego zamieszkania,

2)      dostosowanie całodziennego wyżywienia do potrzeb wieku wychowanków, zgodnie z odrębnymi przepisami, oraz prowadzenie kuchni – zasady pracy pracowników określa Regulamin pracy kuchni,

3)      zachowanie właściwych warunków sanitarno-higienicznych zakwaterowania i bezpiecznego pobytu,

4)      stwarzanie odpowiednich warunków do nauki oraz organizowanie pomocy w nauce,

5)      zapewnienie warunków do rozwijania zainteresowań i uzdolnień, uczestnictwa                           w kulturze i korzystania z jej dziedzictwa oraz w sporcie i turystyce,

6)      kształtowanie nawyków kulturalnego, pożytecznego i zdrowego sposobu spędzania czasu wolnego oraz organizowanie doraźnej pomocy medycznej,

7)      wdrażanie do systematycznego uczęszczania do szkół i pogłębiania wiedzy,

8)      przygotowywanie  do systematycznego i samodzielnego wykonywania prac porządkowo-gospodarczych,

9)      kształtowanie u wychowanków poczucia odpowiedzialności za swoje postępowanie,

10)   kształtowanie właściwych stosunków interpersonalnych wewnątrz społeczności wychowanków,

11)   stwarzanie równych szans w rozwoju, bez względu na rasę i wyznanie, w duchu tolerancji, w sposób nie naruszający dobra innych osób,

12)   stałe rozpoznawanie i diagnozowanie wychowanków, ich predyspozycji,  środowiska, warunków domowych oraz sytuacji szkolnej.

 

§  5

 

Bursa realizuje swoje zadania we współpracy z rodzicami wychowanka, szkołą, do której uczęszcza wychowanek, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz  poradniami specjalistycznymi.

 

§  6

 

1. Bursa współpracuje ze szkołami poprzez:

1)      kontakty  z nauczycielami i wychowawcami uczniów uczęszczających do szkół oraz
w razie potrzeby dyrektorem, pedagogiem lub psychologiem szkolnym,                                  

2)      przekazanie informacji pisemnej do szkoły o wyróżniającym się zachowaniu wychowanka lub o rażącym naruszeniu dyscypliny i skreśleniu z listy wychowanków.

2.         Bursa współpracuje z rodzicami wychowanków poprzez kontakty z nimi.

3.       Rodzice zobowiązani są do pisemnego oświadczenia o stanie zdrowia dziecka.

4.       Bursa zapewnia ochronę przed przemocą, uzależnieniami i innymi przejawami patologii społecznej poprzez:

1)      współpracę z Policją, Strażą Miejską, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną,

2)      realizację planu pracy opiekuńczo-wychowawczej Bursy i programu profilaktyki,

3)      organizowanie doraźnej pomocy medycznej,

4)      zainstalowanie i aktualizowanie oprogramowania zabezpieczającego przed dostępem do treści pochodzących z sieci internetowej, które mogą stanowić zagrożenie dla prawidłowego rozwoju psychicznego wychowanków.

5.    Bursa może zapewnić odpowiednią pomoc wychowankom z zaburzeniami i odchyleniami    rozwojowymi wymagającym specjalnych metod pracy i wychowania jeżeli posiada odpowiednie do potrzeb rozwiązania architektoniczne, wyposażenie w środki dydaktyczne i oprzyrządowanie pomieszczeń oraz zatrudnia specjalistów.

 

 

 

ROZDZIAŁ 4.

 

ORGANY BURSY

 

§  7

Organami Bursy są:

1)    Dyrektor Bursy, którym jest Dyrektor Zespołu,

2)    Samorząd Wychowanków.

 

§  8

 

Zadania i kompetencje Dyrektora określa statut Zespołu.

 

§ 9

(uchylony)

 

§  10

 

1.    Wychowankowie mieszkający w Bursie tworzą samorząd wychowanków, a młodzież poszczególnych grup tworzy samorządy grup.

2.    Celem działania samorządu wychowanków jest reprezentowanie ogółu wychowanków i podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia działalności Bursy.

3.       Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół wychowanków w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Regulamin nie może być sprzeczny z ustawą i statutem Bursy.

4.       Do zadań  samorządu wychowanków należy:

1)      opiniowanie regulaminów wewnętrznych Bursy,  które nie mogą być sprzeczne ze statutem Bursy,

2)      organizowanie różnych form aktywności, zmierzającej do wspomagania realizacji celów i zadań Bursy,

3)      podejmowanie działań do tworzenia mechanizmów samorządności wśród wychowanków,

4)      inicjowanie przedsięwzięć zmierzających do podnoszenia wyników nauczania i pracy opiekuńczo – wychowawczej,

5)      czuwanie nad prawidłowym funkcjonowaniem zasad współżycia wychowanków,

6)      wspomaganie rozwijania i zaspakajania własnych zainteresowań wychowanków,

7)      dokonywanie wspólnej z wychowawcami analizy i oceny całokształtu działalności opiekuńczo – wychowawczej w Bursie,

8)      przedstawianie zespołowi wychowawców potrzeb koleżanek i kolegów,

9)      pełnienie roli rzecznika interesów ogółu społeczności wychowanków (rozstrzyganie sporów dotyczących wychowanków, zapobieganie konfliktom),

10)   opiniowanie  skreśleń wychowanków z listy wychowanków za naruszenie statutu
i regulaminu Bursy,

11)   przedstawianie  propozycji do planu pracy opiekuńczo-wychowawczej grupy i Bursy,

12)   uczestniczenie w ustalaniu i zmienianiu przepisów wewnętrznych regulujących zasady współżycia w Bursie.

5.    Samorząd wychowanków może przedstawiać zespołowi wychowawców Bursy oraz Dyrektorowi Zespołu  wnioski i opinie w sprawach dotyczących realizacji praw wychowanków, takich jak:

1)       prawo do zapoznania się z planem pracy opiekuńczo-wychowawczej Bursy,

2)      prawo do udziału w posiedzeniach zespołu wychowawców, poruszających problematykę wychowanków,

3)       prawo do koordynowania samorządnej działalności wychowanków,

4)  prawo do organizowania działalności kulturalnej, sportowej oraz rozrywkowej, zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem  Zespołu,

5)      prawo do zgłaszania postulatów i wniosków do Dyrektora Zespołu w zakresie całokształtu działalności opiekuńczo-wychowawczej.

6.       Samorządem wychowanków opiekuje się nauczyciel wychowawca wybrany przez ogół wychowanków.

7.       Do zadań opiekuna samorządu wychowanków  należy w szczególności:

1)      udzielanie pomocy w realizacji zadań, w szczególności wymagających udziału nauczycieli i Dyrektora Zespołu,

2)   zapewnianie  niezbędnych warunków organizacyjnych i materialnych do samorządnej działalności młodzieży (udostępnienie pomieszczeń, sprzętu, materiałów biurowych itp.),

3)      czuwanie nad zgodnym z prawem działaniem samorządu wychowanków,

4)      informowanie o uchwałach rady pedagogicznej  i wnioskach zespołu wychowawców dotyczących wychowanków,

5)      inspirowanie wychowawców do współpracy z samorządem wychowanków i udzielania mu pomocy   w jego działalności,

6)      zapoznanie samorządu wychowanków Bursy z tymi elementami planu działalności opiekuńczo – wychowawczej Bursy, których realizacja uzależniona jest od aktywności i inicjatywy samej młodzieży oraz informowania ich o aktualnych sprawach wychowawczych i problemach placówki,

7)      uczestnictwo w ocenie pracy samorządu wychowanków dokonywanej przez Dyrektora Zespołu i zespół wychowawców.

 

 

§  11

1.  Organy Bursy współpracują w duchu porozumienia , tolerancji i wzajemnego szacunku.

2. Organy Bursy współdziałają ze sobą w sprawach związanych ze statutową działalnością Bursy w sposób zapewniający każdemu z nich możliwość swobodnego działania i  podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji określonych w ustawie, statucie Bursy  i regulaminach ich działalności.

 

3. Koordynatorem współdziałania organów Bursy jest Dyrektor Zespołu,  który:

1)      zapewnia każdemu z nich możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji,

2)      umożliwia rozwiązywanie sytuacji konfliktowych wewnątrz placówki,

3)      zapewnia bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami placówki o podejmowanych i planowanych działaniach i decyzjach,

4)      organizuje spotkania przedstawicieli organów Bursy.

4. Sprawy    sporne   pomiędzy    organami   Bursy   rozstrzygane  są  na  wspólnym spotkaniu

    zwołanym przez Dyrektora Zespołu.

5. (uchylony)

6. Bursa zapewnia wymianę informacji o podejmowanych i planowanych działaniach pomiędzy organami Bursy poprzez:

1)      zamieszczanie informacji na tablicy ogłoszeń w Bursie,

2)      wspólne spotkania,

3) uczestniczenie Wicedyrektora ds. Bursy w posiedzeniach samorządu wychowanków, a przedstawicieli samorządu wychowanków w niektórych posiedzeniach zespołu wychowawców,

4)      inne formy, np. apele.

 

§  12

 

1.    Nauczyciele-wychowawcy zatrudnieni w Bursie tworzą zespół wychowawców Bursy.

2.    Zespół wychowawców Bursy wchodzi w skład rady pedagogicznej szkół dla młodzieży, tj. organu kolegialnego Zespołu.

3.    Zespół wychowawców Bursy realizuje zadania w zakresie opieki i wychowania.

4.    Przewodniczącym zespołu wychowawców jest Wicedyrektor ds. Bursy.

5.    W zebraniach zespołu wychowawców mogą uczestniczyć z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek zespołu wychowawców.

6.    Wnioski zespołu wychowawców są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jego członków.

7.    Wychowawcy są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach zespołu wychowawców, a także wychowawców i innych pracowników Bursy.

8.    Zespół wychowawców ustala regulamin swojej działalności. Zebrania zespołu są protokołowane.

9.    Do kompetencji zespołu wychowawców należy:

1)      przygotowanie rocznego planu pracy opiekuńczo-wychowawczej i regulaminów wewnętrznych,

2)      wnioskowanie w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w Bursie,

3)      ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego wychowawców,

4)      przydzielanie nagród i kar wychowankom,

5)      wnioskowanie w sprawie usunięcia wychowanków z Bursy,

6)      dokonywanie semestralnej analizy wyników wychowawczo-dydaktycznych wychowanków i działalności gospodarczej Bursy.

 

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ 5.

 

ORGANIZACJA  BURSY

 

§  13

 

1.    Bursa prowadzi działalność przez cały rok szkolny jako placówka, w której przewidziane są ferie szkolne.

2.    Za zgodą organu prowadzącego Bursa może również prowadzić działalność w okresie ferii szkolnych, zapewniając wychowankom zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.

3.    Szczegółową organizację działania placówki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Bursy opracowany przez Dyrektora Zespołu do dnia 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacyjny zatwierdza organ prowadzący do dnia 30 maja.

4.    W dniach wolnych od nauki Wicedyrektor ds. Bursy może wynająć pokoje mieszkalne i inne pomieszczenia na cele związane z działalnością statutową Szkolnego Schroniska Młodzieżowego Sezonowego Nr 4 działającego w ramach Zespołu Szkół Budowlanych. W tym celu wychowanek zobowiązany jest do przygotowania pokoju oraz do jego opuszczenia w określonym terminie.

5.    Szczegółowe zasady wykwaterowań określa Regulamin wykwaterowań.

 

§  14

 

1.    Podstawową formą organizacyjną pracy z wychowankami w Bursie jest grupa wychowawcza.

2.    Liczba wychowanków w grupie wychowawczej nie może być większa niż 35.

3.    Dopuszcza się tworzenie grup integracyjnych, w których liczba wychowanków nie może być większa niż 20, w tym od 3 do 5 wychowanków niepełnosprawnych.

4.    Grupą wychowawczą opiekuje się wychowawca, zgodnie z poniższymi kryteriami:

1)       wychowawców grupy wyznacza Wicedyrektor ds. Bursy,

2)      przydziału wychowanków do grup dokonuje Wicedyrektor ds. Bursy w porozumieniu z wychowawcami i wychowankami.

5.    Za całokształt pracy z grupą wychowawczą odpowiedzialny jest wychowawca, który organizuje w niej pracę opiekuńczo-wychowawczą w oparciu o plan pracy opracowany przy współpracy wychowanków, uwzględniając ich potrzeby i zainteresowania.

6.    Tygodniowy wymiar zajęć opiekuńczo-wychowawczych z jedną grupą wychowawczą w Bursie  wynosi  od  49 godzin do 55 godzin.

7.    Opiekę w porze nocnej sprawują wychowawcy w wymiarze 56 godzin tygodniowo i godziny te nie wchodzą w wymiar godzin, o których mowa w ust. 6.

8.    Dyrektor Zespołu  ma prawo wyznaczyć więcej niż jednego wychowawcę na dyżur w porze nocnej.

9.  Bursa zapewnia swoim wychowankom całodobową opiekę wychowawczą zgodnie z harmonogramem dyżurów opracowanym wg potrzeb wychowawczo-opiekuńczych. Szczegółowe zasady sprawowania tej opieki określają:

1)       Regulamin dyżuru nocnego,

2)       Regulamin wychowawcy dyżurnego,

3)       Regulamin dyżuru sobotnio-niedzielnego.

10.     (uchylony)

 

 

§  15

 

1. Bursa zapewnia swoim wychowankom udział w zajęciach wspomagających rozwój intelektualno-moralny i psychofizyczny młodzieży według ich indywidualnych  zainteresowań.

2.    Zajęcia, o których mowa w ust. 1 odbywają się na ogół poza grupą wychowawczą i prowadzone są w systemie kół zainteresowań i sekcji.

3.    Zajęcia, o których mowa w ust.1 organizują  wychowawcy przy współpracy i współudziale młodzieży.

 

§  16

 

1.    Bursa zapewnia wychowankom pomoc w nauce i w odrabianiu zadań domowych.

2.    Nauka własna odbywa się w czasie określonym porządkiem dnia.

3.    Wychowawcy grup współdziałają z wychowawcami klas, trenerami oraz nauczycielami swoich wychowanków w celu bieżącego śledzenia postępów w nauce umożliwiającego przeciwdziałanie niepowodzeniom dydaktycznym młodzieży poprzez:

1)      spotkania i rozmowy telefoniczne dotyczące wyników w nauce i frekwencji szkolnej oraz sprawowania na terenie bursy i szkoły,

2)      spotkania i rozmowy telefoniczne z trenerami dotyczące zachowania się wychowanków na terenie Bursy oraz na zajęciach sportowych,

3)      informowanie na bieżąco wychowawców o ewentualnych kontuzjach i urazach odniesionych na treningach i meczach.

4.    Spotkania z wychowawcą lub innymi nauczycielami mogą odbywać się na prośbę wychowawcy, nauczyciela bądź rodzica. Spotkania te odnotowywane są w dzienniku zajęć wychowawczych.

 

§  17

 

1.       Rodzice  wychowanków  przebywających w Bursie wnoszą opłatę za:

1)        posiłki w stołówce Bursy równą wysokości kosztów surowca przeznaczonego na wyżywienie,

2)        zakwaterowanie w Bursie w wysokości do 50% kosztu utrzymania miejsca; do kosztu tego nie wlicza się wynagrodzeń pracowników i wydatków pochodnych od tych wynagrodzeń.

2.     Wysokość opłat za zakwaterowanie ustala organ prowadzący.

3.    Wysokość opłat za wyżywienie ustala Dyrektor Zespołu w porozumieniu z organem prowadzącym.

4.    Termin i sposób  wnoszenia opłat za zakwaterowanie oraz za wyżywienie ustala Dyrektor  Zespołu w odrębnym regulaminie.

 

ROZDZIAŁ 6.

 

PRACOWNICY  BURSY

 

 §  18

 

1.    Pracownicy pedagogiczni (wychowawcy)  i pracownicy niepedagogiczni realizujący zadania w  Bursie są zatrudniani w  Zespole.

2.    Zasady zatrudniania pracowników pedagogicznych i innych pracowników, o których mowa w ust.1 określają odrębne przepisy.

3.    Liczbę zatrudnionych pracowników określa arkusz organizacji Bursy.

4.    Zadania pracowników szczegółowo określa Dyrektor Zespołu w zakresie czynności i obowiązków pracowników.

 

§  19

 

1.     Działalność Bursy może być uzupełniona świadczeniami wolontariuszy.

2.     Zasady korzystania ze świadczeń wolontariuszy określają odrębne przepisy.

 

§  20

 

1.    Wychowawca Bursy sprawuje bezpośrednią opiekę nad powierzoną mu grupą wychowawczą.

2.       Do obowiązków wychowawców należy w szczególności:

1)      organizowanie procesu wychowania w grupie, a w szczególności:

a)  tworzenie warunków do prawidłowego rozwoju wychowanków, przygotowanie do życia w zespole, rodzinie i społeczeństwie,

b)    rozwiązywanie ewentualnych konfliktów w grupie, a także między wychowankami     i całą społecznością Bursy,

2)      troska o stan zdrowia i bezpieczeństwo wychowanków oraz kształtowanie u nich nawyków przestrzegania zasad higieny,

3)      organizowanie indywidualnej pomocy wychowankom z różnymi trudnościami i niepowodzeniami,

4)      utrzymanie w należytym stanie powierzonego pod opiekę sprzętu będącego własnością Bursy,

5)      rozpoznawanie indywidualnych potrzeb wychowanka oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych,

6)      podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z planu pracy opiekuńczo-wychowawczej placówki i programu profilaktyki,

7)      działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej wychowankom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej,

8)      utrzymywanie kontaktów z rodzicami wychowanków,

9)      prawidłowe prowadzenie dokumentacji pedagogicznej.

 

3.    Wychowawca ma prawo do:

1)   uzyskania pomocy merytorycznej i psychologiczno-pedagogicznej w swojej pracy wychowawczej,

2)   wnioskowania o rozwiązanie problemów zdrowotnych, psychospołecznych                         i materialnych swoich wychowanków,

3)   wejścia do pokoju wychowanków o każdej porze, zarówno w przypadku ich obecności jak i  nieobecności.

4.    Realizując zadania opiekuńczo-wychowawcze, wychowawca ma obowiązek kierowania się dobrem wychowanków, troską o ich zdrowie, a także szanowania godności osobistej wychowanka.

5.    Wychowawca jest zobowiązany do wykonywania innych zadań zleconych przez  Dyrektora Zespołu, związanych z organizacją Bursy i Schroniska.

6.    Wychowawca pełni dyżur w godzinach wyznaczonych w grafiku pracy.

7.    W przypadku dyżurów jednoosobowych wychowawca może opuścić Bursę po przyjściu osoby zmieniającej go.

 

ROZDZIAŁ 7.

 

WYCHOWANKOWIE I ZASADY REKRUTACJI

 

§  21

1. Wychowankami Bursy są uczniowie gimnazjów i młodzież szkół ponadgimnazjalnych ucząca się poza miejscem zamieszkania, w wieku do 24 lat.
2. Wychowankami Bursy mogą być również słuchacze zakładów kształcenia nauczycieli              i kolegiów pracowników służb społecznych, w wieku do 24 lat.
3. Zasady postępowania rekrutacyjnego określają przepisy ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
4. W okresie przejściowym, to jest na rok szkolny 2014/2015, postępowanie rekrutacyjne określa ustawa
z 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7).
5. Szczegółowe
zasady postępowania rekrutacyjnego określa Regulamin rekrutacji do Bursy Nr 4 w Olsztynie na dany rok szkolny. Regulamin udostępnia się na stronie internetowej Zespołu w zakładce Rekrutacja.

§ 22

1.       Wychowanek ma prawo do:

1)      opieki wychowawczej i warunków pobytu w Bursie zapewniających higienę, bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności,

2)      życzliwego i podmiotowego traktowania, korzystania z pomocy w przygotowaniu zadań domowych,

3)      swobody przekazania myśli i przekonań,

4)      rozwijania zdolności, zainteresowań i talentów,

5)      korzystania z   pomieszczeń i urządzeń Bursy oraz sali gimnastycznej w szkole, zgodnie z ustalonymi zasadami użytkowania,

6)      otrzymania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach,

7)      częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłaty za zakwaterowanie,

8)      korzystania z księgozbioru biblioteki, prasy oraz środków audiowizualnych będących
w  posiadaniu Bursy,

9)      nagród i wyróżnień,

10)   wypoczynku i uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Bursę oraz zajęciach poza Bursą. Szczegółowe zasady wyjść wychowanków na zajęcia organizowane przez wychowawców poza terenem Bursy określa Regulamin wyjść poza teren szkoły,

11)   udziału w działalności sekcji i kół zainteresowań według indywidualnego wyboru,

12)   czasu wolnego organizowanego indywidualnie. Szczegółowe zasady organizacji czasu wolnego określa Regulamin czasu wolnego,

13)   wyjść i wyjazdów w czasie wolnym za zgodą wychowawców,

14)   przyjmowania gości nie będących mieszkańcami Bursy w godzinach 13.00-17.00 (za okazaniem dokumentu tożsamości wychowawcy dyżurnemu, a w soboty i niedzielę goście przebywać mogą tylko po uzgodnieniu z wychowawcą pełniącym dyżur),

15)   składania koleżankom i kolegom wizyt w pokojach do godziny 21.00.

2.       W przypadku naruszenia praw wychowanka Dyrektor Zespołu rozpatruje skargę w terminie 14 dni od jej zgłoszenia i powiadamia zainteresowanego o sposobie rozpatrzenia skargi i podjętych działaniach.

 

§  23

1.    Wychowanek ma obowiązek:

1)      dbać o dobre imię Bursy i Szkoły,

2)      przestrzegać Statutu i Regulaminu Bursy,

3)      systematycznie i punktualnie uczęszczać do szkoły,

4)      przestrzegać zasad kultury współżycia w zespole,

5)      ponosić odpowiedzialność za własne życie, zdrowie, higienę oraz rozwój, ponadto natychmiast zgłaszać wychowawcy zachorowania swoje i kolegów,

6)      odnosić się z szacunkiem do wychowawców i innych pracowników Bursy oraz do współmieszkańców,

7)      stosować się do poleceń Dyrektora Zespołu, Wicedyrektora ds. Bursy, wychowawców i innych pracowników Bursy,

8)      efektywnie wykorzystywać czas przeznaczony na własną naukę,

9)      dbać o wspólne dobro, ład i porządek w miejscu przebywania, a w razie zawinionej szkody pokryć koszty naprawy uszkodzonego mienia,

10)   zgłaszać zauważone usterki i zniszczenia,

11)   zamykać na klucz drzwi wychodząc z pokoju,

12)   wygaszać zbędne oświetlenie i oszczędzać wodę,

13)   w wyznaczonym terminie osobiście odbierać karty żywieniowe,

14)   regularnie uiszczać opłaty za wyżywienie i zakwaterowanie w Bursie,

15)   zgłaszać wychowawcy wyjścia, wyjazdy i powroty,

16)   wracać z domu do Bursy do godziny 22.00 w niedzielę lub w poniedziałek przed lekcjami,

17)   przestrzegać ciszy nocnej w godzinach 22.00-7.00,

18)   uzyskać zgodę wychowawcy na wyjście z Bursy po godzinie 17.00, zanotować czas
i miejsce pobytu w zeszycie wyjść,

19)   przestrzegać przepisów bhp i przeciwpożarowych, określonych w Statucie i odrębnym piśmie Wicedyrektora ds. Bursy, przedłożonym do zapoznania się i podpisu każdemu mieszkańcowi Bursy,

20)   przestrzegać na terenie Bursy zakazu używania, posiadania, handlu narkotykami
i innymi środkami odurzającymi oraz przebywania pod ich wpływem,

21)   spożywać posiłki w stołówce oraz przestrzegać bezwzględnego zakazu wynoszenia naczyń ze stołówki,

22)   stosować się do postanowień Regulaminu Bursy w sprawie nagradzania i karania wychowanków,

23)   przeciwstawiać się przejawom brutalności i wulgarności,

24)   nosić stosowny ubiór w miejscach ogólnie dostępnych,

25)   w przypadku nieobecności w szkole okazać wychowawcy w Bursie zwolnienie lekarskie, zaświadczenie od lekarza potwierdzające wizytę lub inne usprawiedliwienie.

 

2.    Wychowankowi  przebywającemu na terenie Bursy nie wolno:

1)            posiadać tytoniu, alkoholu i środków odurzających,

2)            palić papierosów, pić alkoholu i zażywać środków odurzających,

3)            przynosić i udostępniać przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia wychowanków Bursy np. broń, petardy, materiały wybuchowe i inne,

4)            przyjmować odwiedzin osób nietrzeźwych,

5)            dokonywać samodzielnie napraw lub przeróbek sprzętu i instalacji elektrycznej,

6)            samodzielnie zmieniać przydzielonego pokoju i przebywać poza nim po godz.22.00,

7)            zamykać się w pokoju,

8)            używać w pokojach mieszkalnych grzejników, kuchenek elektrycznych, palników gazowych i tym podobnych urządzeń,

9)            posiadać, udostępniać innym wychowankom oraz zażywać lekarstw bez wiedzy  wychowawcy,

10)        zachowywać się agresywnie i stosować przemoc fizyczną lub psychiczną,

11)        korzystać z przedmiotów codziennego użytku bez zgody ich właściciela,

12)        wchodzić podczas przerw lekcyjnych na teren Bursy, bez zgody wychowawcy,

13)        posiadać w pokojach żywności wymagającej specjalnych warunków przechowywania,

14)        poświadczać nieprawdy w dokumentach obowiązujących w Bursie,

15)        propagować treści zabronionych w polskim prawie (np. faszyzm, pornografia),

16)        propagować, reklamować alkoholu, wyrobów tytoniowych i innych środków odurzających lub w inny sposób zachęcać do ich stosowania,

17)        rejestrować i utrwalać dźwięku i obrazu bez zgody Wicedyrektora ds. Bursy,

18)        posiadać sprzętu i urządzeń nie będących na wyposażeniu Bursy bez zgody Wicedyrektora ds. Bursy,

19)        wychylać się przez okna, siadać na parapecie,

20)        kąpać się w niestrzeżonych zbiornikach wodnych,

21)        korzystać, bez zgody wychowawcy pełniącego dyżur, z komputerów i innych urządzeń elektronicznych oraz audycji radiowych i telewizyjnych po godz. 22.00,

22)        dokonywać żadnych ingerencji przy czujnikach przeciwpożarowych ani czujnikach ręcznego ostrzegania pożarowego.

3.    (uchylony)

 

§  24

1.       Za zaangażowanie  w  działalność  na  rzecz  Bursy, wzorową postawę  oraz osiągnięcia związane z działalnością społeczną, wychowanek może być nagrodzony:  

1)   pochwałą ustną  wychowawcy wobec grupy,

2)   pochwałą ustną Wicedyrektora ds. Bursy wobec społeczności Bursy,

3)   pochwałą pisemną Wicedyrektora  do spraw Bursy wpisaną do akt wychowanka,

4)   nagrodą rzeczową na koniec roku szkolnego,

5)   listem pochwalnym Dyrektora Zespołu do rodziców lub szkoły wychowanka.

2.       Z wnioskiem o przyznanie nagrody może wystąpić Dyrektor Zespołu, Zespół Wychowawców Bursy, wychowawca, bądź samorząd wychowanków Bursy.

3.       Za nieprzestrzeganie postanowień niniejszego statutu  wychowanek  może być ukarany:

1)   upomnieniem ustnym  wychowawcy,

2)   upomnieniem ustnym Wicedyrektora ds. Bursy,

3)   naganą Wicedyrektora ds. Bursy,

4)   naganą pisemną Zespołu Wychowawców Bursy z powiadomieniem rodziców,              

5)   karą warunkowego pobytu w Bursie, z powiadomieniem rodziców i dyrektora szkoły, do której uczęszcza wychowanek,

6)   skreśleniem z listy wychowanków Bursy.

4.       W szczególnie uzasadnionych  przypadkach kolejność kar określonych w ust. 3 może zostać pominięta.

5.       Kary określone w ust. 3 pkt 1 udziela wychowawca grupy, w ust. 3 pkt 2 i 3 Wicedyrektor ds. Bursy na pisemny wniosek wychowawcy grupy, natomiast w ust. 3 pkt 4 i 5  zespół wychowawców.

6.       Decyzję o ukaraniu ucznia karą określoną  w ust. 3 pkt 6  podejmuje Dyrektor Zespołu na podstawie wniosku Zespołu Wychowawców Bursy i uchwały Rady Pedagogicznej szkół dla młodzieży po zasięgnięciu opinii samorządu wychowanków w przypadku, gdy wychowanek :

1)    dopuścił się kradzieży lub innych przestępstw,

2)    spożywał lub posiadał alkohol, przebywał pod jego wpływem na terenie Bursy lub poza nim,

3)    rozprowadzał lub spożywał środki odurzające,

4)    stosował przemoc fizyczną lub psychiczną zagrażającą zdrowiu lub życiu innych,

5)    odnosił się wulgarnie w stosunku do kolegów, nauczycieli i pozostałych pracowników, obrażając ich godność osobistą,

6)    dopuścił się dewastacji mienia prywatnego lub Bursy, za co może być pociągnięty do odpowiedzialności finansowej,

7)    dopuścił się czynów demoralizujących  innych wychowanków,

8)    uporczywie naruszał inne punkty statutu i regulaminu, a podejmowane działania wychowawcze nie odnoszą skutku.

7.       W stosunku do wychowanka nie mogą być zastosowane dwie kary jednocześnie.

8.       Zawiadomienia rodziców i pełnoletniego wychowanka o udzielonej karze, w ciągu 3 dni dokonuje, odpowiednio w przypadku kary określonej w:

1)   ust. 3 pkt  1,2 i 3 – wychowawca  grupy,

2)   ust. 3 pkt 4 i 5 – Wicedyrektor do spraw Bursy,

3)   ust. 3 pkt 6– Dyrektor Zespołu w drodze decyzji administracyjnej.

9.        Od udzielonej wychowankowi kary, określonej w ust. 3 pkt  4-5 jego rodzice  i pełnoletni wychowanek  mają prawo odwołać się do Dyrektora Zespołu w ciągu 7 dni od dnia powiadomienia o ukaraniu. Dyrektor  podejmuje  ostateczną  decyzję po zasięgnięciu opinii Zespołu Wychowawców Bursy z zastrzeżeniem ust. 10.

10.   Odwołanie  od  decyzji  o skreśleniu wychowanka z listy wychowanków wnosi się do organu nadzoru pedagogicznego za pośrednictwem  Dyrektora  Zespołu  w ciągu 14 dni od dnia  doręczenia decyzji.

11.   Szczegółowe zasady udzielania nagród i kar są zawarte w Regulaminie Przyznawania  Nagród i Udzielania Kar.

 

 

ROZDZIAŁ 8.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§  25

 

1.Bursa prowadzi dokumentację dotyczącą pobytu wychowanków, a w szczególności:

1)        dzienniki zajęć grup wychowawczych,

2)        plan pracy opiekuńczo-wychowawczej Bursy,

3)        plany pracy opiekuńczo-wychowawczej poszczególnych grup,

4)        księgę ewidencji wychowanków,

5)        książkę meldunkową,

6)        zeszyt wyjść i wyjazdów wychowanków,

7)        zeszyt dyżurów nocnych,

8)        książkę protokołów posiedzeń Zespołu Wychowawców,

9)        zeszyt odwiedzin,

10)     zeszyt dyżurów porannych,

11)     plan pracy samorządu,

12)     inną potrzebną dokumentację zatwierdzoną przez Dyrektora Zespołu.

2.    Bursa prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

3.    W realizacji swoich zadań statutowych Bursa współpracuje ze środowiskiem lokalnym i w zależności od potrzeb z innymi instytucjami.

 

§ 26

Bursa używa pieczęci i pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

§ 27

 

Bursa może posiadać własny sztandar, godło oraz ceremoniał.

 

§ 28

 

Zasady prowadzenia przez Bursę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.

§ 29

 

Sprawy nie ujęte w niniejszym statucie, a dotyczące Bursy realizowane są w oparciu o obowiązujące w tym zakresie  przepisy.

 

 

 

 

 

 

Skip to content