opis i wyliczenia

Lp. podstawa opis i wyliczenia j.m. ilość cena jedn. wartość 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. BRYŁA D           1.1   Demontaż istniejącej instalacji elektrycznej         d.1.1 analiza indywidualna                  piwnica Demontaż istniejącej instalacji elektrycznej kpl. 1     1.2   Wewnętrzne Linie Zasilające WLZ, rozdzielnice piętrowe […]

Umowa-wzór

UMOWA ZLECENIE   zawarta w dniu ……………………….. w Olsztynie pomiędzy Gminą Olsztyn – Zespół Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej w Olsztynie z siedzibą ul. Żołnierska 15 Olsztyn, reprezentowaną przez: Panią Anidę Kingę Samoraj – Dyrektora zwanym w dalszej części umowy, zwanym w treści umowy „Zamawiającym”, a, …………………………………………….. zwanym w treści umowy „Wykonawcą”, o następującej treści:   […]

Oświadczenie art.22

Załącznik do Zapytania Ofertowego   (pieczęć firmy)                                                                                                                   Oświadczenie o spełnieniu warunków z art. 22 ust.1 pkt 1-4 ustawy Prawo zamówień publicznych Przystępując do udziału w postępowaniu na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. […]