ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

na dostawę sprzętu elektronicznego dla uczestników projektu
 pn.  „Inteligentne specjalizacje szansą na sukces”.

 Postępowanie prowadzone w trybie rozeznania rynku.

Postępowanie znak: AZ.271.3.2017 

Zespół Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej w Olsztynie, ul. Żołnierska 15; 10-558 Olsztyn zaprasza do złożenia oferty w sprawie udzielenia zamówienia na dostawę sprzętu elektronicznego dla uczestników projektu pn.  „Inteligentne specjalizacje szansą na sukces” w trybie rozeznania rynku.Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na podstawie zasady rozeznania rynku określonej w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 10.04.2015 opublikowanych na stronie https://www.mir.gov.pl/strony/zadania/fundusze-europejskie/wytyczne/wytyczne-na-lata-2014-2020/wytyczne-w-zakresie-kwalifikowalnosci-wydatkow-w-ramach-europejskiego-funduszu-rozwoju-regionalnego-europejskiego-funduszu-spolecznego-oraz-funduszu-spojnosci-na-lata-2014-2/  ma na celu wyłonienie najkorzystniejszej oferty wykonawcy dostaw dla beneficjentów projektu pn. „Inteligentne specjalizacje szansą na sukces”.

W załączeniu przekazujemy formularz zapytania ofertowego wraz z załącznikami opisujący przedmiotowe zamówienie.

 

Potwierdzenie

Zaproszenie do złożenia oferty 

Zapytanie ofertowe

odpowiedź 1            odpowiedź 2            odpowiedź 3

 

ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA

 

znak: AZ.271.5.2017                                                 Olsztyn, dnia 22 lutego 2017r.

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

na dostawę odzieży ochronnej, elektronarzędzi i pomocy naukowych dla uczestników
projektu pn. „Inteligentne specjalizacje szansą na sukces”.
Postępowanie prowadzone w trybie zasady konkurencyjności.

Postępowanie prowadzone w trybie konkurencyjności.

Postępowanie znak: AZ.271.5.2017 

Zespół Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej w Olsztynie, ul. Żołnierska 15; 10-558 Olsztyn zaprasza do złożenia oferty w sprawie udzielenia zamówienia na dostawę odzieży ochronnej, elektronarzędzi i pomocy naukowych dla uczestników projektu pn. „Inteligentne specjalizacje szansą na sukces”. Postępowanie prowadzone w trybie zasady konkurencyjności  określonej w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 10.04.2015 opublikowanych na stronie: 

ttps://www.mir.gov.pl/strony/zadania/fundusze-europejskie/wytyczne/wytyczne-na-lata-2014-2020/wytyczne-w-zakresie-kwalifikowalnosci-wydatkow-w-ramach-europejskiego-funduszu-rozwoju-regionalnego-europejskiego-funduszu-spolecznego-oraz-funduszu-spojnosci-na-lata-2014-2/ ma na celu wyłonienie najkorzystniejszej oferty wykonawcy dostaw dla beneficjentów projektu pn. „Inteligentne specjalizacje szansą na sukces”. 

W załączeniu przekazujemy formularz zapytania ofertowego wraz z załącznikami opisujący przedmiotowe zamówienie.

Zaproszenie do złożenia oferty 

 

Zapytanie ofertowe

zapytanie i odpowiedź 1,         zapytanie i odpowiedź 2,  

zapytanie i odpowiedź 3

 

ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA

 

 

znak: AZ.271.4.2017                                                                                                                       Olsztyn, dnia 17 marca 2017r.   

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
oraz
ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA
dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na
„Przeprowadzenie szkoleń i kursów dla młodzieży oraz dla nauczycieli w ramach projektu pn „Inteligentne specjalizacje szansą na sukces”
prowadzonego w trybie art. 138o o wartości szacunkowej
zamówienia nie przekraczającej równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r
. Prawo zamówień publicznych
Postępowanie znak: AZ.271.4.2017

Zespół Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej w Olsztynie, ul. Żołnierska 15; 10-558 Olsztyn zaprasza do złożenia oferty w sprawie zamówienia publicznego na „Przeprowadzenie szkoleń i kursów dla młodzieży oraz dla nauczycieli w ramach projektu pn „Inteligentne specjalizacje szansą na sukces”

Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 138o i następne ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.2015, poz. 2164 z późń. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp” o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartość kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 tj. kwoty 750.000 Euro na wykonanie usługi pn. „Przeprowadzenie szkoleń i kursów dla młodzieży oraz dla nauczycieli w ramach projektu pn „Inteligentne specjalizacje szansą na sukces” Postępowanie znak: AZ.271.4.2017 Do postępowania mają zastosowanie przepisy art. 138 o ustawy Pzp, w pozostałym zakresie zasady prowadzenia postępowania reguluje niniejsze Ogłoszenie o zamówieniu oraz Istotne Warunku Zamówienia (dalej „IWZ”). 

W załączeniu przekazujemy formularz Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.  (pliki -WORD)

 

Ogłoszenie
 o wyborze oferty najkorzystniejszej, 
odrzuceniu ofert oraz wykluczeniu Wykonawców 
(20.04.2017)

 

Ogłoszenie (sprostowanie)
 o wyborze oferty najkorzystniejszej, 
odrzuceniu ofert oraz wykluczeniu Wykonawców
(21.04.2017)

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
(27.04.2017)

 

 

znak: AZ.271.8.2017

Olsztyn, dnia 5 maja 2017r.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
oraz
ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA
dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na
„Przeprowadzenie szkoleń i kursów dla młodzieży oraz dla nauczycieli
w ramach projektu pn „Inteligentne specjalizacje szansą na sukces”
prowadzonego w trybie art. 138o o wartości szacunkowej
zamówienia nie przekraczającej równowartości kwoty określonej
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r
. Prawo zamówień publicznych

Postępowanie znak: AZ.271.8.2017

Zespół Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej w Olsztynie, ul. Żołnierska 15; 10-558 Olsztyn zaprasza do złożenia oferty w sprawie zamówienia publicznego na „Przeprowadzenie szkoleń i kursów dla młodzieży oraz dla nauczycieli w ramach projektu pn „Inteligentne specjalizacje szansą na sukces”

Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 138o i następne ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.2015, poz. 2164 z późń. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp” o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartość kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 tj. kwoty 750.000 Euro na wykonanie usługi pn. „Przeprowadzenie szkoleń i kursów dla młodzieży oraz dla nauczycieli w ramach projektu pn „Inteligentne specjalizacje szansą na sukces” Postępowanie znak: AZ.271.8.2017 Do postępowania mają zastosowanie przepisy art. 138 o ustawy Pzp, w pozostałym zakresie zasady prowadzenia postępowania reguluje niniejsze Ogłoszenie o zamówieniu oraz Istotne Warunku Zamówienia (dalej „IWZ”).

W załączeniu przekazujemy formularz Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.  (pliki -PDF), (pliki -WORD)

 

 

  Ogłoszenie

 

 o wyborze najkorzystniejszej oferty
wykonawcy dostaw dla beneficjentów projektu 
pn. „Inteligentne specjalizacje szansą na sukces”.

 

 

znak: AZ.271.11.2017                                                                                                                  Olsztyn, 26 maja 2017 r.

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

na dostawę plotera do grawerowania i cięcia dla uczestników projektu pn. „Inteligentne specjalizacje szansą na sukces”. Postępowanie prowadzone w trybie zasady konkurencyjności.

Postępowanie prowadzone w trybie konkurencyjności.

Postępowanie znak: AZ.271.11.2017

Zespół Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej w Olsztynie, ul. Żołnierska 15; 10-558 Olsztyn zaprasza do złożenia oferty w sprawie udzielenia zamówienia na dostawę plotera do grawerowania i cięcia dla uczestników projektu pn. „Inteligentne specjalizacje szansą na sukces”. Postępowanie prowadzone w trybie zasady konkurencyjności  określonej w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 10.04.2015 opublikowanych na stronie: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-kwalifikowalnosci-wydatkow-w-ramach-europejskiego-funduszu-rozwoju-regionalnego-europejskiego-funduszu-spolecznego-oraz-funduszu-spojnosci-na-lata-2014-2020/ ma na celu wyłonienie najkorzystniejszej oferty wykonawcy dostaw dla beneficjentów projektu pn. „Inteligentne specjalizacje szansą na sukces”. 

W załączeniu przekazujemy formularz zapytania ofertowego wraz z załącznikami opisujący przedmiotowe zamówienie.

 

Zapytanie ofertowe

 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

 

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

 

 

 znak: AZ.271.17.2017                                                                                       Olsztyn, 21 maja 2017r.   

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
oraz
ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA
dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na
„Przeprowadzenie szkoleń i kursów dla młodzieży oraz dla nauczycieli w ramach projektu pn „Inteligentne specjalizacje szansą na sukces”
prowadzonego w trybie art. 138o o wartości szacunkowej
zamówienia nie przekraczającej równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r
. Prawo zamówień publicznych
Postępowanie znak: AZ.271.17.2017

Zespół Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej w Olsztynie, ul. Żołnierska 15; 10-558 Olsztyn zaprasza do złożenia oferty w sprawie zamówienia publicznego na „Przeprowadzenie szkoleń i kursów dla młodzieży oraz dla nauczycieli w ramach projektu pn „Inteligentne specjalizacje szansą na sukces”

Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 138o i następne ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.2015, poz. 2164 z późń. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp” o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartość kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 tj. kwoty 750.000 Euro na wykonanie usługi pn. „Przeprowadzenie szkoleń i kursów dla młodzieży oraz dla nauczycieli w ramach projektu pn „Inteligentne specjalizacje szansą na sukces” Postępowanie znak: AZ.271.17.2017 Do postępowania mają zastosowanie przepisy art. 138 o ustawy Pzp, w pozostałym zakresie zasady prowadzenia postępowania reguluje niniejsze Ogłoszenie o zamówieniu oraz Istotne Warunku Zamówienia (dalej „IWZ”). 

W załączeniu przekazujemy formularz Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.  (pliki )

Dokumenty w formie WORD do pobrania 

 

 "Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania" 

AZ.271.17.2017

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

znak: AZ.271.26.2017                                                                                         Olsztyn, 5 września 2017 r.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
oraz
ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA
dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na
„Przeprowadzenie szkoleń i kursów dla nauczycieli w ramach projektu pn „Modyfikuj, rozwijaj się, działaj” prowadzonego w trybie art. 138o o wartości szacunkowej
zamówienia nie przekraczającej równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r
. Prawo zamówień publicznych
Postępowanie znak: AZ.271.26.2017

Zespół Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej w Olsztynie, ul. Żołnierska 15;   10-558 Olsztyn zaprasza do złożenia oferty w sprawie zamówienia publicznego na „Przeprowadzenie szkoleń i kursów dla nauczycieli w ramach projektu pn „Modyfikuj, rozwijaj się, działaj”

Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 138o i następne ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.2015, poz. 2164 z późń. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp” o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartość kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 tj. kwoty 750.000 Euro na wykonanie usługi pn. „Przeprowadzenie szkoleń i kursów dla nauczycieli w ramach projektu pn „Modyfikuj, rozwijaj się, działaj”, Postępowanie znak: AZ.271.26.2017. Do postępowania mają zastosowanie przepisy art. 138 o ustawy Pzp, w pozostałym zakresie zasady prowadzenia postępowania reguluje niniejsze Ogłoszenie o zamówieniu oraz Istotne Warunku Zamówienia (dalej „IWZ”). 

W załączeniu przekazujemy formularz Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.  (pliki PDF)

 Olsztyn, dnia 27.09.2017r.

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Dotyczy: postępowania znak AZ.271.26.2017 prowadzonego w trybie art. 138o ustawy Pzp o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na przeprowadzenie szkoleń i kursów dla nauczycieli w ramach projektu pn „Modyfikuj, rozwijaj się, działaj”.

Zamawiający działając art. 138o ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015, poz. 2164 z póżń. zm.,) zwanej dalej „ustawą Pzp”, informuje, że unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na przeprowadzenie szkoleń i kursów dla nauczycieli w ramach projektu pn „Modyfikuj, rozwijaj się, działaj” na podstawie art. 93 ust.1 pkt 1) ustawy Pzp, gdyż w terminie wyznaczonym na składanie ofert do zamawiającego nie wpłynęła żadna oferta.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

znak: AZ.271.32.2017                                                                                                               Olsztyn, 7 listopada 2017r.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
oraz
ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na
„Przeprowadzenie szkoleń i kursów dla młodzieży oraz dla nauczycieli w ramach projektu
pn „Inteligentne specjalizacje szansą na sukces”

prowadzonego w trybie art. 138o o wartości szacunkowej
zamówienia nie przekraczającej równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych

Postępowanie znak: AZ.271.32.2017

Zespół Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej w Olsztynie, ul. Żołnierska 15;    10-558 Olsztyn zaprasza do złożenia oferty w sprawie zamówienia publicznego na „Przeprowadzenie szkoleń i kursów dla młodzieży oraz dla nauczycieli w ramach projektu pn „Inteligentne specjalizacje szansą na sukces”

Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 138o i następne ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.2015, poz. 2164 z późń. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp” o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartość kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 tj. kwoty 750.000 Euro na wykonanie usługi pn. „Przeprowadzenie szkoleń i kursów dla młodzieży oraz dla nauczycieli w ramach projektu pn „Inteligentne specjalizacje szansą na sukces” Postępowanie znak: AZ.271.32.2017 Do postępowania mają zastosowanie przepisy art. 138 o ustawy Pzp, w pozostałym zakresie zasady prowadzenia postępowania reguluje niniejsze Ogłoszenie o zamówieniu oraz Istotne Warunku Zamówienia (dalej „IWZ”).

W załączeniu przekazujemy formularz Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.  (pliki -pdf)  

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

znak: AZ.271.33.2017                                                                                                                                        Olsztyn, 7 listopada 2017 r.  

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
oraz
ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA
dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na
„Przeprowadzenie szkoleń i kursów dla nauczycieli w ramach projektu
pn „Modyfikuj, rozwijaj się, działaj”
prowadzonego w trybie art. 138o o wartości szacunkowej
zamówienia nie przekraczającej równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r
. Prawo zamówień publicznych
Postępowanie znak: AZ.271.33.2017

Zespół Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej w Olsztynie, ul. Żołnierska 15;   10-558 Olsztyn zaprasza do złożenia oferty w sprawie zamówienia publicznego na „Przeprowadzenie szkoleń i kursów dla nauczycieli w ramach projektu pn „Modyfikuj, rozwijaj się, działaj”

Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 138o i następne ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.2015, poz. 2164 z późń. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp” o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartość kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 tj. kwoty 750.000 Euro na wykonanie usługi pn. „Przeprowadzenie szkoleń i kursów dla nauczycieli w ramach projektu pn „Modyfikuj, rozwijaj się, działaj”, Postępowanie znak: AZ.271.33.2017. Do postępowania mają zastosowanie przepisy art. 138 o ustawy Pzp, w pozostałym zakresie zasady prowadzenia postępowania reguluje niniejsze Ogłoszenie o zamówieniu oraz Istotne Warunku Zamówienia (dalej „IWZ”).

W załączeniu przekazujemy formularz Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.  (pliki -pdf)

 

 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 znak: AZ.271.1.2018

Olsztyn, dnia 16 lutego 2018 r.   

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
oraz
ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA
dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na
„Przeprowadzenie szkolenia dla nauczycieli w ramach projektu
pn „Inteligentne specjalizacje szansą na sukces”
prowadzonego w trybie art. 138o o wartości szacunkowej
zamówienia nie przekraczającej równowartości kwoty określonej w przepisach
 wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
 Prawo zamówień publicznych
Postępowanie znak: AZ.271.1.2018

Zespół Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej w Olsztynie, ul. Żołnierska 15; 10-558 Olsztyn zaprasza do złożenia oferty w sprawie zamówienia publicznego na „Przeprowadzenie szkolenia dla nauczycieli w ramach projektu pn „Inteligentne specjalizacje szansą na sukces”

Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 138o i następne ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.2015, poz. 2164 z późń. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp” o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartość kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 tj. kwoty 750.000 Euro na wykonanie usługi pn. „Przeprowadzenie szkolenia dla nauczycieli w ramach projektu pn „Inteligentne specjalizacje szansą na sukces” Postępowanie znak: AZ.271.1.2018. Do postępowania mają zastosowanie przepisy art. 138 o ustawy Pzp, w pozostałym zakresie zasady prowadzenia postępowania reguluje niniejsze Ogłoszenie o zamówieniu oraz Istotne Warunku Zamówienia (dalej „IWZ”). 

W załączeniu przekazujemy formularz Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.  (pliki -PDF) ,   (pliki -WORD)

O wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

  

 

-------------------------------------------------------------------------------------------

znak: AZ.271.2.2018                                                                                              Olsztyn, 2 marca 2018 r.                                                                                                                                                        

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
oraz
ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA
dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na
„Przeprowadzenie szkoleń i kursów dla nauczycieli w ramach projektu pn „Modyfikuj, rozwijaj się, działaj”
prowadzonego w trybie art. 138o o wartości szacunkowej
zamówienia nie przekraczającej równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r
. Prawo zamówień publicznych
Postępowanie znak: AZ.271.2.2018

Zespół Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej w Olsztynie, ul. Żołnierska 15;   10-558 Olsztyn zaprasza do złożenia oferty w sprawie zamówienia publicznego na „Przeprowadzenie szkoleń i kursów dla nauczycieli w ramach projektu pn „Modyfikuj, rozwijaj się, działaj”

Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 138o i następne ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.2015, poz. 2164 z późń. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp” o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartość kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 tj. kwoty 750.000 Euro na wykonanie usługi pn. „Przeprowadzenie szkoleń i kursów dla nauczycieli w ramach projektu pn „Modyfikuj, rozwijaj się, działaj”, Postępowanie znak: AZ.271.2.2018. Do postępowania mają zastosowanie przepisy art. 138 o ustawy Pzp, w pozostałym zakresie zasady prowadzenia postępowania reguluje niniejsze Ogłoszenie o zamówieniu oraz Istotne Warunku Zamówienia (dalej „IWZ”). 

 

W załączeniu przekazujemy formularz Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.  (pliki -PDF)

 

 

„Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej"

 

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

 Współpracują ze szkołą

Back to top