Lista tematów z języka polskiego

Zespół Szkół Budowlanych w Olsztynie

Lista tematów

do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego dla absolwentów, którzy ukończyli szkołę w latach 2005-2015

I  LITERATURA

1.      

Różne wizerunki lekarza w literaturze. Przedstaw na wybranych przykładach.

2.      

Przyczyny i skutki nałogów ukazane w tekstach literackich. Omów na wybranych przykładach.

3.      

Obraz totalitaryzmu w literaturze współczesnej. Przedstaw, odwołując się do wybranych przykładów.

4.      

Jak, gdzie i co jadają bohaterowie literaccy? Przedstaw motyw sztuki kulinarnej
w tekstach literackich różnych epok.

5.      

Portret Żyda w literaturze polskiej. Przedstaw na przykładach wybranych dzieł.

6.      

Świat fantastyczny a świat realistyczny w powieściach J. Rowling o Harrym Potterze. Scharakteryzuj je i przedstaw ich funkcje.

7.      

Literackie pary kochanków. Przedstaw na przykładach wybranych dzieł.

8.      

Rola cierpienia w życiu bohaterów literackich. Omów zagadnienie, opierając się na wybranych przykładach.

9.      

Zróżnicowane wizerunki idealistów na kartach literatury polskiej. Omów na wybranych przykładach.

10.   

Tradycja romantyczna w literaturze późniejszych epok. Omów na wybranych przykładach.

11.   

Bohater romantyczny w literaturze XIX i XX wieku - kontynuacje i nawiązania. Omów problem na wybranych przykładach

12.   

Miłość i cierpienie w życiu bohatera romantycznego. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych utworów.

13.   

Porównaj różne wcielenia diabła w literaturze i omów ich funkcje, odwołując się do wybranych tekstów literackich.

14.   

Motyw arkadii w literaturze. Omów na wybranych przykładach.

15.   

Bohaterowie literaccy poszukujący sensu życia. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych utworów dwóch epok.

16.   

Twórcza i destrukcyjna siła miłości w życiu człowieka. Omów na wybranych przykładach bohaterów literackich

17.   

Motyw samotności w literaturze. Omów problem, odwołując się do wybranych przykładów.

18.   

Rola zjaw, snów, wizji w utworach różnych epok. Omów na wybranych przykładach.

19.   

Dydaktyczna funkcja literatury. Przedstaw zagadnienie na wybranych przykładach.

20.   

Artysta jako bohater literacki. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów.

21.   

Różne funkcje komizmu i satyry. Omów na wybranych przykładach literackich.

22.   

Funkcje opisów przyrody w literaturze. Omów na wybranych przykładach.

23.   

Obraz epoki historycznej ukazany w tekstach literackich. Przedstaw, odwołując się do wybranych przykładów.

24.   

Relacje pomiędzy mężem a żoną. Scharakteryzuj na wybranych przykładach literackich.

25.   

Relacje między Bogiem a człowiekiem. Przedstaw, odwołując się do wybranych utworów renesansu i baroku.

26.   

Obecność motywów mitologicznych w literaturze XX wieku. Omów ich funkcjonowanie   w wybranych utworach.

27.   

Drzewo – świadek, uczestnik życia postaci literackich. Omów na wybranych przykładach.

28.   

Rola snów w życiu bohaterów literackich. Przedstaw na wybranych przykładach.

29.   

Relacje między Bogiem a człowiekiem. Przedstaw różne rozstrzygnięcia tego dylematu  w wybranych tekstach z trzech epok literackich.

30.   

Nawiązania do „Księgi Koheleta” w utworach literatury średniowiecza i baroku. Omów na wybranych przykładach.

31.   

Bohaterowie literaccy buntujący się przeciwko rzeczywistości. Scharakteryzuj i oceń postawy, odwołując się do trzech przykładów z różnych epok.

32.   

Idealiści i pragmatycy w literaturze. Scharakteryzuj postawy bohaterów wybranych utworów.

33.   

Funkcja motywu wędrówki w literaturze. Przedstaw i porównaj na przykładach z różnych epok.

34.   

Metamorfozy bohaterów literackich i ich znaczenie dla samego bohatera i jego otoczenia. Rozważ na przykładach literackich różnych epok.

35.   

Obyczaje szlacheckie w literaturze. Przedstaw i porównaj na przykładach z dwóch epok.

36.  

Dylematy moralne bohaterów literackich. Przedstaw na wybranych przykładach.

37.   

Bohaterowie romantyczni – wygrani czy przegrani? Omów zagadnienie odwołując się do wybranych przykładów literackich.

38.   

Biografia poety romantycznego jako tworzywo literackie. Omów na wybranych przykładach.

39.   

Polska pieśń narodowa. Na wybranych przykładach przedstaw jej funkcje i związki           z dziejami narodu.

40.   

Symbol i metafora w powieści. Omów na wybranych przykładach.

41.   

Obraz Polski i Polaków w twórczości J. Kochanowskiego i I. Krasickiego. Przedstaw zagadnienie, odwołując się do wybranych utworów literackich.

42.   

Rola motywu winy i kary. Omów problem odwołując się do wybranych utworów.

43.   

Polskie mity narodowe w literaturze. Omów ich funkcje na wybranych przykładach.

44.   

Wizerunek władcy w literaturze. Scharakteryzuj postawy wybranych bohaterów różnych epok.

45.   

Miłość jako czynnik determinujący działanie człowieka. Omów problem, odwołując się do wybranych utworów literackich.

46.   

Portret Sarmaty w literaturze XVII, XVIII i XIX wieku. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.

47.   

Obecność elementów antycznych w epoce renesansu. Omów zjawisko, odwołując się do wybranych przykładów z literatury i innych dziedzin sztuki.

48.   

Motyw zbrodni w literaturze. Omów problem, odwołując się do wybranych utworów.

49.   

Rola poety i poezji w życiu narodu. Przedstaw na przykładach z literatury dwóch epok.

50.   

Biblijne nawiązania w literaturze XX wieku. Omów ich funkcje na wybranych przykładach.

51.   

Prześladowani i prześladowcy w literaturze. Scharakteryzuj postawy, odwołując się do wybranych utworów.

52.   

Funkcja motywu psa w literaturze. Omów problem, odwołując się do wybranych przykładów.

53.   

Tytuł, motto, ostatnia scena jako klucze do interpretacji dzieł. Omów na wybranych przykładach.

54.   

Różne sposoby walki z wrogiem w literaturze XIX i XX wieku. Rozważ problem
na podstawie wybranych utworów.

55.   

Las w literaturze. Omów sposób funkcjonowania motywu w wybranych dziełach literackich.

56.   

Rola domu rodzinnego w życiu bohaterów literackich. Rozważ problem, odwołując się do wybranych utworów.

57.   

Bohater tragiczny w literaturze. Omów problem, odwołując się do wybranych przykładów.

58.   

Różnorodne sposoby ujęcia problemu holokaustu. Przedstaw na przykładach z literatury XX wieku.

59.   

Literackie portrety kobiet – omów temat na przykładach utworów literackich z różnych epok.

60.   

Portret psychologiczny zbrodniarza. Przedstaw temat, odwołując się do wybranych dzieł literackich.

61.   

Literackie portrety filistra i artysty. Omów temat na podstawie wybranych utworów młodopolskich.

II ZWIĄZKI LITERATURY Z INNYMI DZIEDZINAMI SZTUKI

62.   

Wymiar konfliktów międzyludzkich w literaturze i sztuce filmowej. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.

63.   

Ideał piękna w literaturze i sztuce dwóch wybranych epok.

64.   

Kobieca uroda tematem literatury i sztuki. Przedstaw na przykładach z wybranych epok.

65.   

Obraz bitew w literaturze i sztuce. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.

66.   

Tradycje myśliwskie w literaturze i sztuce. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.

67.   

Kobiety w literaturze i sztuce. Omów na wybranych przykładach, poddając analizie sposób ich kreacji.

68.   

Ruiny, groby, opustoszałe zamki jako znaki przemijania. Omów zagadnienie, odwołując się do literatury i sztuki XIX wieku.

69.   

Dążenie do wolności jako motyw utworów muzycznych doby PRL-u. Omów na wybranych przykładach.

70.   

Motyw zbrodni w literaturze i filmie. Przedstaw zagadnienie na wybranych przykładach.

71.   

Wielkie przyjaźnie w literaturze i filmie. Omów na wybranych przykładach.

72.   

Starożytna a współczesna koncepcja dramatu i teatru. Porównaj, odwołując się                do wybranych przykładów.

73.   

Fascynacje brzydotą w literaturze i sztuce. Omów temat na wybranych przykładach
z różnych epok.

74.   

Obraz wojen, walk, powstań w literaturze i sztuce. Omów na wybranych przykładach.

75.   

Motywy biblijne w sztuce i w literaturze. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.

76.   

Symbolizm i jego odzwierciedlenie w utworach literackich i sztuce. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.

77.   

Wybrane motywy mitologiczne w literaturze i sztuce. Określ ich funkcje na wybranych przykładach.

78.   

Motyw ikaryjski w literaturze i malarstwie. Przedstaw sposób jego funkcjonowania            na wybranych przykładach.

79.   

Impresjonizm w literaturze i malarstwie. Omów na wybranych przykładach.

80.   

Różne ujęcia anioła w literaturze i sztuce. Omów na wybranych przykładach.

81.   

Plastyczne i literackie prezentacje motywu śmierci. Przedstaw na wybranych przykładach.

82.   

Motyw matki cierpiącej. Omów temat, analizując wybrane dzieła literackie i dzieła sztuki.

83.   

Tematyka żydowska w literaturze i sztuce. Przedstaw zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów z różnych epok.

84.   

Różne sposoby wykorzystania motywu tańca. Omów problem, odwołując się do przykładów z literatury i sztuki.

85.   

Funkcja motywu ptaków. Omów problem, odwołując się do wybranych przykładów z literatury i filmu.

86.   

Różne ujęcia motywu wędrówki w literaturze i filmie. Przedstaw na wybranych przykładach.

87.   

Sposób ujęcia motywów apokaliptycznych w literaturze i sztukach plastycznych. Przedstaw na wybranych przykładach.

88.   

Dzieło literackie jako tworzywo sztuki filmowej. Omów zagadnienie, odwołując się do adaptacji wybranej powieści.

89.   

Motyw Erosa i Tanatosa w poezji K. Przerwy – Tetmajera i w malarstwie                                    J. Malczewskiego. Przedstaw temat, odwołując się do wybranych utworów.

90.   

Artysta i jego różne role. Omów problem, odwołując się do literatury i innych dziedzin sztuki.

91.   

Gatunek fantasy w literaturze i filmie. Omów zagadnienie odwołując się do wybranych przykładów.

92.   

Symbolika narodowa w polskiej literaturze i malarstwie. Omów na podstawie wybranych dzieł.

93.   

Twórczość Charlesa Bukowskiego jako niezwykłe zjawisko w literaturze XX wieku i źródło inspiracji filmowych. Przedstaw problem na wybranych przykładach.

94.   

Portret „easy ridera” w literaturze i filmie. Przedstaw problem na wybranych przykładach.

III JĘZYK

95.   

Moda w języku. Omów zjawisko, odwołując się do zebranego materiału.

96.   

Omów na wybranym materiale związki polskiej frazeologii ze światem zwierząt.

97.   

Językowe środki perswazji w reklamie. Przedstaw zagadnienie na wybranych przykładach tekstów reklamowych.

98.   

Cechy stylistyczne i językowe tekstów literackich doby staropolskiej. Przedstaw                 na wybranych przykładach.

99.   

Stylizacje językowe w literaturze polskiej. Przedstaw zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów.

100.         

Sens i język grafitti. Omów na wybranych przykładach.

101.         

Wartość stylistyczna różnych środków językowych. Omów na wybranych przykładach.

102.         

Omów pochodzenie nazw miejscowych w Twoim regionie.

103.         

Tytuły, nagłówki, streszczenia w wybranych tekstach. Omów ich budowę i funkcje.

104.         

Perswazyjna funkcja języka. Omów zagadnienie na podstawie tekstów reklam.

105.         

Eufemizmy i wulgaryzmy w języku polskim. Określ ich funkcje w wybranych tekstach.

106.         

Stylizacja biblijna w literaturze różnych epok. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.

107.         

Język Internetu. Przedstaw charakterystyczne jego cechy na wybranych przykładach.

108.         

Język narzędziem manipulacji. Omów problem, akcentując moralną odpowiedzialność za słowo.

109.         

Język postaci literackich jako jeden z elementów ich uwiarygodnienia. Omów problem
na podstawie wybranych przykładów.

110.         

Zapożyczenia językowe. Omów problem i oceń zasadność najnowszych zapożyczeń
w języku polskim.

111.         

Język piosenek młodzieżowych. Wyjaśnij, jakie zjawiska językowe znalazły w nim odzwierciedlenie.

112.         

Sztuka przemawiania. Zanalizuj wybrane teksty publicystyczne różnych epok.

113.         

Perswazyjna funkcja języka na przykładach tekstów propagandowych. Przedstaw zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów.

114.         

Cechy językowe i stylistyczne tekstów literackich z dwóch różnych epok. Omów
na wybranych przykładach.

115.         

Język komentarzy sportowych. Scharakteryzuj zjawisko na wybranych przykładach.

116.         

Wieloznaczność wyrazów i jej konsekwencje dla procesu komunikacji. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.

 

Współpracują ze szkołą

Back to top