PROCEDURY ORGANIZOWNIA ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH

 PROCEDURY ORGANIZOWNIA  ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH

 

1.     Organizację zajęć praktycznych na Warsztatach Szkolnych określa tygodniowy plan godzin ustalony przez Kierownika Warsztatów Szkolnych na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego szkoły.

2.     Szkolenie praktyczne uczniów jest zgodne z przewidzianą podstawą programową dla poszczególnych zawodów.

3.     Czas trwania jednostki lekcyjnej wynosi 45 min, jednorazowa przerwa podczas zajęć wynosi 30 min.

4.     Zajęcia praktyczne prowadzone są w grupach. Podział na grupy dokonuje się
z uwzględnieniem specyfiki nauczania danego zawodu, obowiązujących przepisów bhp, przepisów dotyczących prac dozwolonych młodocianym oraz warunków lokalowych
i technicznych warsztatów. Liczebność grupy powinna stwarzać jak najlepsze możliwości realizacji podstawy programowej

5.     Na zajęcia praktyczne uczeń przynosi własną odzież roboczą stosowną do specyfiki zawodu.

6.     Uczeń może być zatrzymany dłużej na zajęciach, poza normalnym czasem. Zmianie ulec może plan rozpoczynania zajęć ( na  godziny popołudniowe),  jeżeli cykl technologiczny robót budowlanych wymaga dokończenia prac w danym dniu.

7.     W ramach zajęć praktycznych uczniowie mogą wykonywać prace w formie ćwiczeń i zadań praktycznych na rzecz własnej szkoły oraz jednostek samorządowych. Zajęcia praktyczne mogą również odbywać się na terenie innych placówek, zakładów, firm itp. po zawarciu stosownej umowy. Nadzór oraz opiekę sprawują zawsze nauczyciele praktycznej nauki zawodu.

8.     W przypadku odbywania zajęć praktycznych poza terenem warsztatów w obrębie miasta Olsztyna, uczeń zobowiązany jest we jasnym zakresie stawić się na miejsce odbywania zajęć. Natomiast w przypadku odbywania zajęć praktycznych poza terenem miasta uczniowie będą dowożeni lub będą zwracane koszty dojazdu.

9.     Za wszelkie mienie, narzędzia oraz sprzęt zniszczone celowo odpowiada materialnie uczeń, rodzice lub opiekunowie prawni.

 

Sporządziła: Anna Duliszewska

Współpracują ze szkołą

Back to top