Regulamin wyjść poza teren szkoły

Regulamin wyjść poza teren szkoły

w Zespole Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej w Olsztynie

1.      Każdy uczestnik zobowiązany jest do realizacji programu przewidzianego w trakcie wyjścia poza teren szkoły.

2.      W czasie wyjścia obowiązują zasady podane przez opiekuna, a w przypadku podróży także zasady podane prze przewoźnika.

3.      Uczeń bez zgody opiekuna nie może oddalić się od grupy.

4.      Uczeń dba o bezpieczeństwo swoich rzeczy osobistych, dokumentów i pieniędzy.

5.      W czasie wyjścia uczniowie są zobowiązani do zachowania dyscypliny, wykonywania poleceń opiekuna, kulturalnego zachowania się, w szczególności w miejscach publicznych oraz troski o własne zdrowie i bezpieczeństwo całej grupy.

6.      Wszelkie problemy zdrowotne należy natychmiast zgłosić opiekunowi.

7.      Uczestników wyjścia obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów alkoholowych i innych używek oraz palenia tytoniu.

8.      W sytuacjach konfliktowych, nierozstrzygniętych czy wątpliwych decydujące zdanie ma opiekun.

9.      Za nieprzestrzeganie regulaminu uczestnik zostanie ukarany zgodnie z obowiązującym Statutem Szkoły lub Statutem Bursy.

 

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z treścią regulaminu w dniu ……………………….….
i zobowiązuję się do jego przestrzegania, co potwierdzam czytelnym podpisem:

 

 


1.       ……………………………………

2.       ……………………………………

3.       ……………………………………

4.       ……………………………………

5.       ……………………………………

6.       ……………………………………

7.       ……………………………………

8.       ……………………………………

9.       ……………………………………

10.    ……………………………………

11.    ……………………………………

12.    ……………………………………

13.    ……………………………………

14.    ……………………………………

15.    ……………………………………

16.    ……………………………………

17.    ……………………………………

18.    ……………………………………

19.    ……………………………………

20.    ……………………………………

21.    ……………………………………

22.    ……………………………………

23.    ……………………………………

24.    ……………………………………

25.    ……………………………………

26.    ……………………………………

27.    ……………………………………

28.    ……………………………………

29.    ……………………………………

30.    ……………………………………Załącznik nr 2

 

(pieczęć szkoły)

 

KARTA WYJŚCIA POZA TEREN SZKOŁY

Cel wyjścia ……………………………………………………………………………...……… …………………………………………………………………………………………………..

Miejsce docelowe …………………………………………………………….………...………

…………………………………………………………………………………………………..Data………..……….  Liczba uczestników………………………………...…………...………

Godzina wyjścia……….……..…….……… Godzina powrotu   ……...……..…………...……

Miejsce zbiórki*) …………….…………………………………………………………………

Miejsce zakończenia wyjścia*) ………………………………………………………………...

Opiekunowie (imię i nazwisko) …………………………………….……...…………...………

Środek lokomocji …………………………………….……...………………..………...………

*) dotyczy uczniów pełnoletnich

Oświadczenie

Zobowiązuję się do przestrzegania przepisów dotyczących zasada bezpieczeństwa zgodnie
z Regulaminem wyjść.

Opiekunowie:

 


1.     

Imię i nazwisko

 

Imię i nazwisko

 
…………..................…………….

 

Podpis

 

Podpis

 
……………………………………

2.      …………………………………….

…………………………………….


 

Zatwierdzam

 

 

…………………………………..

Pieczęć i podpis dyrektora szkoły

 

Współpracują ze szkołą

Back to top