REGULAMIN KORZYSTANIA Z SALI GIMNASTYCZNEJ

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SALI GIMNASTYCZNEJ
(tekst ujednolicony)

§ 1.

1.    Sala gimnastyczna jest miejscem przeznaczonym do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego, zajęć Szkolnego Klubu Sportowego, rozgrywek sportowych, zajęć sportowych dla młodzieży Bursy Nr 4 oraz  różnego rodzaju imprez szkolnych.

2.    Przebywanie na sali gimnastycznej dozwolone jest wyłącznie w obecności nauczyciela lub instruktora prowadzącego zajęcia.

3.    Za bezpieczeństwo ćwiczących odpowiedzialny jest prowadzący zajęcia.

§ 2.

Odpowiedzialnymi za stan sali gimnastycznej (sprzętów i urządzeń) są: Dyrektor Szkoły, nauczyciele wychowania fizycznego, wychowawca bursy, kierownik gospodarczy oraz opiekun grupy wynajmującej salę.

§ 3.

1.    Osoby ćwiczące obowiązuje odpowiedni strój sportowy: koszulka, spodenki
lub spodnie dresowe oraz obuwie sportowe na miękkiej, jasnej podeszwie.
Strój gimnastyczny ma być czysty.

1a. Na sali gimnastycznej obowiązuje bezwzględny zakaz noszenia biżuterii, łańcuszków, kolczyków i innych tego typu ozdób.

2.    Ćwiczący przebierają się w szatniach, pozostawiając buty i ubrania w należytym porządku. W czasie pobytu grup ćwiczących na sali gimnastycznej szatnie pozostają zamknięte. Osoby niećwiczące zobowiązane są posiadać obuwie zastępcze i w czasie zajęć przebywać na sali gimnastycznej

3.    Uczeń może opuścić salę gimnastyczną tylko za wiedzą i zgodą prowadzącego zajęcia.

§ 4.

Na sali gimnastycznej, w szatniach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów, używania środków odurzających i spożywania alkoholu.

§ 5.

1. Sala gimnastyczna może być udostępniana organizacjom lub osobom prywatnym
po uprzednim zawarciu pisemnej umowy z Dyrektorem Szkoły.


2. Najemca niestosujący się do Regulaminu, traci prawo do korzystania z sali gimnastycznej. Stosowną decyzję podejmuje Dyrektor Szkoły.

 

§ 6.

1.    Prowadzący zajęcia edukacyjne  lub opiekun grupy wynajmującej salę jest odpowiedzialny za ład i porządek w sali i w szatniach.

1a. Przed rozpoczęciem zajęć prowadzący sprawdza stan techniczny sprzętu i urządzeń, w szczególności mocowanie siatek, drabinek, koszy, bramek.

2.    Przemieszczanie sprzętu i przygotowanie sali do ćwiczeń odbywa się zgodnie
z zaleceniami prowadzącego zajęcia, w sposób bezpieczny i zapewniający odpowiednią dbałość o sprzęt.

3.    Wszystkie urządzenia oraz sprzęt mogą być wykorzystane wyłącznie zgodnie
z ich przeznaczeniem.

4.    Po zajęciach sprzęt i wyposażenie pobrane z magazynu musi być tam oddane.

5.    O każdym uszkodzeniu sprzętu lub wyposażenia należy natychmiast powiadomić odpowiedzialnych za stan sali gimnastycznej, o których mowa w § 2.

§ 7.

Każdy wypadek lub kontuzję uczniowie i osoby ćwiczące mają obowiązek natychmiast zgłosić prowadzącemu zajęcia lub opiekunowi grupy.

 

 

Współpracują ze szkołą

Back to top