Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie ZSB

Szczegółowy harmonogram

sesja egzaminacyjna czerwiec lipiec 2018  /zobacz/

KOMUNIKATY I DOKUMENTY DO POBRANIA

Informacja o sposobie przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie /zobacz/

Deklaracja uczeń, absolwent /zobacz/

Deklaracja KKZ – /zobacz/

Komunikat MEN – wykaz olimpiad i turniejów 2017-2018  /zobacz/

Komunikat o dostosowaniach w roku szkolnym 2017-2018 /zobacz/

Komunikat CKE o przyborach w części pisemnej 2017- 2018 /zobacz/

Komunikat CKE o przyborach w części praktycznej 2017- 2018 /zobacz/

Więcej informacji dodatkowych o egzaminie zawodowym na stronie www.oke.lomza.pl  oraz www.cke.gov.pl

 

INFORMACJE O EGZAMINACH POTWIERDZAJĄCYCH KWALIFIKACJE
 W ZAWODZIE,
W ROKU SZKOLNYM 2017/2018
 

INFORMACJE OGÓLNE

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, jest ‎formą oceny poziomu opanowania ‎przez zdającego wiadomości i umiejętności z zakresu ‎jednej kwalifikacji wyodrębnionej w ‎zawodzie. Zakres wiedzy i umiejętności dla każdej kwalifikacji został ustalony w podstawie programowej kształcenia w zawodach.

W każdym roku egzamin przeprowadzany jest w dwóch sesjach w terminie styczeń-luty oraz czerwiec-lipiec.

Aby przystąpić do egzaminu należy złożyć deklarację przystąpienia najpóźniej na 4 miesiące przed ‎terminem egzaminu.‎

Egzamin z poszczególnych kwalifikacji składa się z  części pisemnej i części praktycznej.‎ Część pisemna trwa 60 minut i przeprowadzana jest w formie testu składającego się z 40 ‎‎zadań zamkniętych, zawierających cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna ‎ ‎jest prawidłowa. ‎ Część praktyczna trwa od 120 do 240 minut ( w zależności od kwalifikacji) i jest ‎‎przeprowadzana w formie praktycznego ‎‎zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym na stanowisku ‎‎egzaminacyjnym.

Egzamin jest bezpłatny dla uczniów i słuchaczy.‎ W przypadku absolwentów opłata w wysokości 171 zł za cały egzamin jest pobierana w ‎przypadku trzeciego i kolejnego podejścia. ‎

Laureaci i finaliści turniejów i olimpiad tematycznie związanych z wybranym obszarem ‎kształcenia są zwolnieni z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w ‎zawodzie i  na świadectwie potwierdzającym kwalifikację w zawodzie otrzymują najwyższy ‎wynik.

Do egzaminu mogą przystąpić osoby ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawne wówczas egzamin będzie dostosowany do ich potrzeb oraz możliwości.

Aby zdać egzamin potwierdzający kwalifikację w danym zawodzie, należy uzyskać:‎ z części pisemnej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania (czyli minimum ‎‎20 punktów), oraz‎ ‎z części praktycznej – co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania. ‎Wynik egzaminu zawodowego ustala i przekazuje Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży

Zdający, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikację w danym zawodzie, otrzymuje ‎‎świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie, wydane przez komisję okręgową.

Osoba, która posiada świadectwa ‎potwierdzające wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w ‎danym zawodzie oraz posiada ‎odpowiedni poziom wykształcenia otrzymuje dyplom ‎potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Na wniosek absolwenta do dyplomu ‎potwierdzającego  kwalifikacje zawodowe dołącza się ‎Europass – Suplement do Dyplomu ‎Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe, który stanowi uzupełnienie informacji zawartych ‎w dyplomie i ma za zadanie ułatwić ich lepsze zrozumienie, przede wszystkim przez ‎pracodawców i instytucje zagraniczne.

Dyplomy i suplementy do dyplomów  wydają okręgowe komisje egzaminacyjne.

INFORMATORY

Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała informatory dotyczące egzaminu ‎potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, które zawierają m.in. ‎przykładowe pytania i ‎zadania – link do strony https://cke.gov.pl/egzamin-zawodowy/egzamin-w-nowej-formule/informatory/

 

Na salę egzaminacyjną można wnieść tylko przybory wskazane w aktualnym komunikacie Dyrektora Centralnej Komisji egzaminacyjnej oraz dokument tożsamości z PESELEM i zdjęciem.

 

HARMONOGRAM EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE
W ZAWODZIE
W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

Uwaga szczegółowy harmonogram z listami zdających będzie umieszczony poniżej na około 2 tygodnie

przed sesją egzaminacyjną.

SESJA I - STYCZEŃ - LUTY 2018 –

TERMIN SKŁADANIA DEKLARACJI - 9 września 2017r.

klasa

symbol kwalifikacji

egzamin pisemny

egzamin praktyczny

4a

4a/d grupa a

R.22

11 stycznia 2018r.

dokumentacja (10 stycznia 2018r.)

3b/d grupa b

3b/m grupa b

B.18

wykonanie (22–31 stycznia oraz 10–16 lutego)

4b

4a/d grupa d

B.30

dokumentacja komputerowa (17-18 stycznia 2018r. )

3b/d grupa d

B.2

wykonanie 22–31 stycznia oraz 10–16 lutego

4g/m grupa g

B.36

dokumentacja (10 stycznia 2018r.)

4g/m grupa m

A.50

dokumentacja (10 stycznia 2018r.)

3b/m grupa m

A.13

wykonanie (22–31 stycznia oraz 10–16 lutego)

2mz

B.5

wykonanie (22–31 stycznia oraz 10–16 lutego)

Absolwenci KKZ i egzaminy poprawkowe

w zależności od kwalifikacji dokumentacja, wykonanie lub dokumentacja komputerowa

 

SESJA II – CZERWIEC – LIPIEC  2018

TERMIN SKŁADANIA DEKLARACJI*) – 18 lutego 2018r.

klasa

symbol kwalifikacji

egzamin pisemny

egzamin praktyczny

3b/d grupa b

3b/m grupa b

B.33

19 czerwca 2018r.

dokumentacja (26 czerwca 2018r.)

3b/d grupa d

B.32

dokumentacja (26 czerwca 2018r.)

3a1

R.21

dokumentacja (26 czerwca 2018r.)

3a2

R.21

dokumentacja (26 czerwca 2018r.)

2gd

B.34

wykonanie  (27 czerwca–3 lipca)

3gd

B.35

dokumentacja (26 czerwca 2018r.)

2b/u grupa u

B.8

wykonanie  ( 22 czerwca–4 lipca)

2s/i grupa i

B.8

wykonanie  ( 22 czerwca–4 lipca)

3s/i grupa i

B.9

wykonanie  ( 22 czerwca–4 lipca)

2mz

B.6

wykonanie  ( 22 czerwca–4 lipca)

3mz

B.7

wykonanie  ( 22 czerwca–4 lipca)

3s/i grup s

A.13

wykonanie  ( 22 czerwca–4 lipca)

Absolwenci KKZ i egzaminy poprawkowe

w zależności od kwalifikacji dokumentacja, wykonanie lub dokumentacja komputerowa

 

*) od roku 2018 – w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników przez OKE, można złożyć deklarację uzupełniającą na kolejną sesję, z zakresu kwalifikacji nie zdanej w poprzedniej sesji egzaminacyjnej.

 

 

 

 

 

 

 

Współpracują ze szkołą

Back to top