1.2018 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

znak: AZ.271.1.2019                                                                                   Olsztyn, 11 stycznia 2019 r.   

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

oraz

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na
„Przeprowadzenie szkoleń i kursów dla nauczycieli  oraz uczniów w ramach projektu pn. „Techniczne zawody przyszłości”
prowadzonego w trybie art. 138o o wartości szacunkowej
zamówienia nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
Postępowanie znak: AZ.271.1.2019

 

 

Zespół Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej w Olsztynie, ul. Żołnierska 15;   10-558 Olsztyn zaprasza do złożenia oferty w sprawie zamówienia publicznego na Przeprowadzenie szkoleń i kursów dla nauczycieli oraz uczniów w ramach projektu pn. „Techniczne zawody przyszłości”

Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 138o i następne ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. 2018 poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp” o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartość kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 tj. kwoty 750.000 Euro na wykonanie usługi pn. „Przeprowadzenie szkoleń i kursów dla nauczycieli oraz uczniów w ramach projektu pn. „Techniczne zawody przyszłości”, Postępowanie znak: AZ.271.1.2019. Do postępowania mają zastosowanie przepisy art. 138 o ustawy Pzp, w pozostałym zakresie zasady prowadzenia postępowania reguluje niniejsze Ogłoszenie o zamówieniu oraz Istotne Warunku Zamówienia (dalej „IWZ”).

W załączeniu przekazujemy formularz Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.  (pliki -PDF)

Współpracują ze szkołą

Back to top