1.2018 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

znak: AZ.271.1.2019                                                                                   Olsztyn, 11 stycznia 2019 r.   

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

oraz

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na
„Przeprowadzenie szkoleń i kursów dla nauczycieli  oraz uczniów w ramach projektu pn. „Techniczne zawody przyszłości”
prowadzonego w trybie art. 138o o wartości szacunkowej
zamówienia nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
Postępowanie znak: AZ.271.1.2019

Czytaj więcej...

Współpracują ze szkołą

Back to top