II etap tworzenia szkolnego Geoogrodu

II etap tworzenia szkolnego Geoogrodu

II etap tworzenia szkolnego Geoogrodu przy ZSB w Olsztynie w ramach projektu z zakresu edukacji ekologicznej współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie poprzez Olsztyńskie Centrum Edukacji Ekologicznej w Olsztynie.

 

Celem głównym projektu jest tworzenie Geoogrodu jako  miejsca edukacji przyrodniczej, ekologicznej i zawodowej.

 

 

Wybrane cele szczegółowe:

1.     Innowacyjne podejście do edukacji zawodowej poprzez powiązanie z edukacją ekologiczną.

2.     Stworzenie bazy do prowadzenia zajęć  dydaktycznych z przedmiotów zawodowych i ogólnokształcących.

3.     Utworzenie poligonu edukacyjnego - miejsca działań edukacyjnych prowadzonych ustawicznie.

4.     Wyzwalanie w uczniach kreatywności w zakresie podejmowania działań ekologicznych przy wykorzystaniu wiedzy technicznej nabywanej podczas nauki danego zawodu.

5.     Podnoszenie w uczniach poczucia odpowiedzialności poprzez powierzenie im samodzielnego wykonania prac i pomocy dydaktycznych na terenie posesji szkoły.

W ramach realizacji projektu zaplanowanie jest wykonanie ścieżek tematycznych:

1.     Georóżnorodność Warmii i Mazur- kolekcja skał

2.     Kamień w budownictwie ogólnym- elementy małej architektury z kamienia

3.     Kamień w budownictwie drogowym- nawierzchnie drogowe na przestrzeni dziejów

4.     Bioróżnorodność w Geoogrodzie


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Współpracują ze szkołą

Back to top