Działania podjęte przez uczniów

Działania podjęte przez uczniów

Przez sezon zimowo - wiosenny trwały prace związane z wykonaniem modelu rzeźby młodoglacjalnej, obrazującego krajobraz polodowcowy. Uczeń klasy 4ba, Jakub Arodź, wytrwale pracował nad tym projektem do końca swoich zajęć szkolnych.

Kolejna praca, jaka powstawała w tym czasie, była odpowiedzią na ogłoszony WEBQUEST pt. "Kamienna ścieżka sensoryczna". Celem tego projektu było przedstawienie propozycji ścieżki sensorycznej wkomponowanej w zagospodarowywany teren GEOOGRODU, wykonanej z materiałów stosowanych do budowy dróg. Założeniem projektowym było również to, że ścieżka miała obrazować  sposób, w jaki na przestrzeni dziejów rozwijało się budownictwo drogowe. Nad tą częścią projektu pracował Łukasz Dulisz uczeń z klasy II b. W ramach wykonywanych prac dodatkowo uczeń zaprojektował m.in.: murki z kamienia polnego i ławki ogrodowe, pokazując wykorzystanie kamienia w budowie elementów małej architektury.

 

 

Obie prace stanowiły treść większego projektu pt.: "Szkolny GEOGRÓD jako poligon edukacyjny". Wykonany przez w/w uczniów projekt  zgłoszony został do IX edycji eliminacji okręgowych Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości, blok A - Innowacje. Po rozstrzygnięciu eliminacji okręgowych w Gdańsku praca została zakwalifikowana do etapu centralnego. Uczniowie Jakub Arodź i Łukasz Dulisz zostali uczestnikami finału centralnego OITiW.

Projekt ścieżki jest w realizacji.

 

 

 

 

 

 

 

 

Współpracują ze szkołą

Back to top